A körkörös gazdaság iparstratégiai összefüggései

  • Gervai Pál
  • Horváth Anna
  • Trautmann László
doi: 10.32566/ah.2023.3.7

Absztrakt

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a körkörös gazdaság fogalma a korábbi, neokonzervatív és neoliberális gazdaságirányítási elmélet meghaladása. A körkörösség hosszú távú iparstratégiát igényel globális, regionális és állami szinten egyaránt, amelyek egymásra épülnek. A körkörösség a gazdaságelméleti fogalmak újragondolását is szükségessé teszi, de az új fogalmi keret nem előzmény nélküli a közgazdaságtudományban. A tanulmány azt is bemutatja, hogy milyen mérési lehetőségek vannak a körkörösség működésére. Ezek nyilvánvalóan még tökéletlenek, de támpontul szolgálhatnak a további kutatásokhoz.

Kulcsszavak:

körkörös gazdaság közgazdasági elmélet Európai Unió irányelvei

Hogyan kell idézni

Gervai, P., Horváth, A., & Trautmann, L. (2023). A körkörös gazdaság iparstratégiai összefüggései. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(3), 137–163. https://doi.org/10.32566/ah.2023.3.7

Hivatkozások

Bajmócy Zoltán – Szakálné Kanó Izabella (2009): Hazai kistérségek innovációs képességének elemzése. Tér és Társadalom, 23(2), 45–68. Online: https://doi.org/10.17649/TET.23.2.1234

Bayer József – Hardi Péter (1985): Pluralizmus. Budapest: Kossuth.

Csath Magdolna (2022): Gondolatok az ipar jövőjéről és az iparpolitikáról. Köz-gazdaság – Review of Economic Theory and Policy, 17( 4), 19–35. Online: https://doi.org/10.14267/RETP2022.04.03

Deneen, Patrick J. (2019): Why Liberalism Failed. New Haven: Yale University Press. Online: https://doi.org/10.2307/j.ctvc5pcmt

Ellen Macarthur Foundation (2014): Towards the Circular Economy Vol. 3: Accelerating the Scaleup Across Global Supply Chains. Online: https://ellenmacarthurfoundation.org/towards-thecircular-economy-vol-3-accelerating-the-scale-up-across-global

Európai Bizottság (2018): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszeréről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=DA

Európai Bizottság (2020): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv. Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

Európai Parlament (2022): Erőforrás-hatékonyság és a körforgásos gazdaság. Online: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/76/eroforras-hatekonysag-es-a-korforgasos-gazdasag

Friedman, George (2020): The Storm Before the Calm. Melbourne: Black Inc. Books.

Hayek, F. A. (1991): The Fatal Conceit. Chicago: University of Chicago Press.

Hirschman, Albert O. (1980): National Power and the Structure of Foreign Trade. Berkeley: University of California Press.

Huszák, Loretta (2005): EU-induzierter politischer Wandel in den neuen Mitgliedstaaten. In Salimi-Asl, Cyrus – Wrasse, Eric – Schuch, Gereon (szerk.): Die Transformation nationaler Politik: Europäisierungsprozesse in Mitteleuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, 13–38.

Innovációs és Technológiai Minisztérium (2020): Magyarország Körforgásos Gazdasági Stratégiájának és Akciótervének előkészítése. Online: https://bcsdh.hu/wp-content/uploads/2021/05/01_Korforgasos-Gazdasagi-Strategia_Dalnoky-Noemi_20210518.pdf

Kagan, Robert (2022): The Price of Hegemony: Can America Learn to Use Its Power? Foreign Affairs, 101(3), 10. Online: https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-04-06/russiaukraine-war-price-hegemony

Keynes, John M. (2010): Economic Possibilities for Our Grandchildren. In Keynes, John M.: Essays in Persuasion. London: Palgrave Macmillan, 321–332. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-59072-8_25

Kirk, G. S. – Raven, J. E. – Schofield, M. (2002): A preszókratikus filozófusok. Ford. Cziszter Kálmán – Steiger Kornél. Budapest: Atlantisz.

Kissinger, Henry A. – Schmidt, Eric – Huttenlocher, Daniel (2021): The Age of AI and Our Human Future. New York: Little, Brown and Company.

Malthus, Thomas R. – Winch, Donald – James, Patricia (1992): An Essay on the Principle of Population. New York: Cambridge University Press.

Mandeville, Bernard (2004): A méhek meséje, avagy magánvétkek – közhaszon. Ford. Tótfalusi István. Budapest: Helikon.

Marcuse, Herbert (1982): Ész és forradalom. Ford. Dezsényi Katalin – Endreffy Zoltán. Budapest: Gondolat.

Marosán György (2022): A globális kormányzás szükségszerűsége és lehetséges modellje egy policentrikus rendszerben. Köz-gazdaság – Review of Economic Theory and Policy, 17(4), 37–53. Online: https://doi.org/10.14267/RETP2022.04.04

Matolcsy György (2019). A sikeres válságkezelés a 12 gazdasági fordulat tükrében. Polgári Szemle, 15(1–3), 15–45. Online: https://doi.org/10.24307/psz.2019.0903

Nagy Ákos András – Hornyák Miklós – Fűrész Diána – Erdős Sándor (2021): Úton a körforgásos gazdaság felé. Szisztematikus irodalomelemzés. Közgazdasági Szemle, 68(10), 1109–1129. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.10.1109

Pomázi István – Szabó Elemér (2019): A körforgásos gazdaság az Európai Unióban, Franciaországban és Németországban. Magyar Tudomány, 180(8), 1199–1212. Online: https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.8.10

Stiglitz, Joseph E. – Greenwald, Bruce C. (2014): Creating a Learning Society. New York: Columbia University Press. Online: https://doi.org/10.7312/stig15214

Süsskind, Jamie (2018): Future Politics: Living Together in a World Transformed by Tech. New York: Oxford University Press. Szentes Tamás (2017): World Economics 1. Érd: Mundus Novus Kft.

Szoboszlai-Kiss Katalin (2009): Poszeidóniosz. Töredékek és kommentár. Ford. Dancsecsné Martonicz Szilvia. Budapest: L’Harmattan.

Trebeck, Katherine – Williams, Jeremy (2019): A megérkezés gazdaságtana. Budapest: Pallas Athéné.

Zakaria, Fareed (2020): This is Just the First in a Series of Cascading Crises. The Washington Post, 2020. április 2. Online: https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/this-is-just-thefirst-in-a-series-of-cascading-crises/2020/04/02/45e8cc52-7510-11ea-87da-77a8136c1a6d_story.html

Jogi források

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)

A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről

A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.