Egyetemi demokrácia

– a szenátusi testületek választási rendszerének fényében

  • Smuk Péter
doi: 10.32566/ah.2022.4.5

Absztrakt

Az egyetemek és a demokrácia kapcsolata több dimenzióban vizsgálható kérdés. A társadalmi rendszer demokratikus felépítésén túl az egyetemek belső demokráciája további különleges feltételek mentén alakulhat ki. A belső demokrácia letéteményesei azok a testületek lehetnek, amelyek az egyetemen a közösségi döntésekben közreműködnek, így azok tagságának összeállításánál a közösség méltán tart igényt megfelelő részvételi jogokra. Jelen dolgozat a belső demokrácia kérdése körül vizsgálódik, különös tekintettel a szenátus tagságára és annak választási szabályaira. A szervezetalakítási autonómia fontos kérdése, hogy miként viszonyul hozzá az állam – milyen teret enged az egyetem saját szabályzatainak a szervezeti és választási rend meghatározásában. Az általunk vizsgált tucatnyi egyetem belső intézményi dokumentuma többé-kevésbé részletesen szabályozza a szenátus összetételét, valamint a választott tagság keletkezésének anyagi és eljárási szabályait. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy e választási szabályok mennyiben felelnek meg a demokratikus választójog elveinek és a politikai rendszerben megszokott választási intézményeknek. Aktualitását adja vizsgálatunknak a magyarországi egyetemi modellváltás, amely szervezeti autonómia terén (is) nagyobb mozgásteret kínál a magánegyetemeknek, mint az államiaknak.

Kulcsszavak:

egyetem autonómia demokrácia választási elvek szenátus szervezeti és működési rend

Hogyan kell idézni

Smuk, P. (2023). Egyetemi demokrácia: – a szenátusi testületek választási rendszerének fényében. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(4), 59–73. https://doi.org/10.32566/ah.2022.4.5

Hivatkozások

Bódig Mátyás (2008): Konszenzus, részvétel, többség. Az állam és a demokrácia viszonyának elméletei. In Takács Péter (szerk.): Államelmélet I. Budapest: Szent István Társulat, 210–228.

Bognár Adrienn – Szabó Andrea (2017): Politikai szocializációs modellek Magyarországon, 1990–2016. In Szabó Andrea – Oross Dániel (szerk.): Csendesek vagy lázadók? A hallgatók politikai orientációi Magyarországon, 2011–2015. Budapest–Szeged: MTA PTI – Belvedere Meridionale, 16–36. Online: http://acta.bibl.u-szeged.hu/65782/1/csendesek_vagy_lazadok_016-036.pdf

Claassen, Rutger – Düwell, Marcus (2015): The Triple Democratic Deficit in University Governance. Krisis, (2). Online: https://archive.krisis.eu/the-triple-democratic-deficit-in-universitygovernance/

Erdős Csaba (2017): Az országgyűlési képviselők szabad mandátumának alapjai és az intézménnyel kapcsolatos legfontosabb kihívások. Parlamenti Szemle, 2, 7–26. Online: https://parlamentiszemle.hu/wp-content/uploads/2018/02/parlamentiszemle-erdos.pdf

Giroux, Dalie – Karmis, Dimitrios – Rouillard, Christian (2015): Between the Managerial and the Democratic University: Governance Structure and Academic Freedom as Sites of Political Struggle. Studies in Social Justice, 9(2), 142–158. Online: https://doi.org/10.26522/ssj.v9i2.1149

G. Karácsony Gergely (2006): Állami szerepek a felsőoktatásban. Budapest: Dialóg Campus.

G. Karácsony Gergely (2022): A felsőoktatás, mint identitáserősítő tényező a felsőoktatási rendszer átalakításának függvényében. Jog-Állam Politika, (1), különszám, 129–142. Online: https://jap.sze.hu/images/lapsz%C3%A1mok/2021/kulonszam/JAP_2022_1_kulonszam_g_karacsony_

gergely.pdf

Gornitzka, Åse – Maassen, Peter – Boer, Harry de (2017): Change in University Governance Structures in Continental Europe. Higher Education Quarterly, 71(3), 274–289. Online: https://doi.org/10.1111/hequ.12127

Győrfi Tamás (2009): 2. § [Alkotmányos alapelvek; ellenállási jog. Demokrácia.] In Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Budapest: Századvég, 144–155.

Kis Norbert (2021): Tíz tanács modellváltó kurátoroknak. Ludovika Blogtér, 2021. június 3. Online: https://ludovika.blog.hu/2021/06/03/tiz_tanacs_modellvalto_kuratoroknak

Kocsis Miklós (2011): A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon. Budapest: Topbalaton.

Levy, Daniel (2013): University Democracy in Democracies? Inside Higher Ed, 2013. február 17. Online: https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/university-democracy-democracies

Matei, Liviu – Iwinska, Julia (2018): Diverging Paths? Institutional Autonomy and Academic Freedom in the European Higher Education Area. In A. Curaj et al. (szerk.): European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. [H. n.]: Springer, 345–368. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-77407-7_22

Post, Robert C. (2013): Democracy, Expertise, and Academic Freedom: A First Amendment Jurisprudence for the Modern State. [H. n.]: Yale University.

Rónay Zoltán: Az intézményvezetés átalakulása. In Kováts Gergely – Temesi József (szerk.): A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008–

Budapest: BCE.

Tarján Gábor (2019): A társadalmi mobilitás szerepei és formái. In Kiss Zoltán László (szerk.): Bevezetés a szociológiába. Budapest: Dialóg Campus, 183–191. Online: https://bit.ly/3Y6Z3rA

Szabályozások, jogi források

évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről

évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

Recommendation CM/Rec(2007)6 of the Committee of Ministers to member states on the public responsibility for higher education and research. 2007. Online: https://rm.coe.int/16805d5dae

Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, Debrecen, 2022. augusztus 1. és A Szenátus

tagjainak választási szabályzata (4. sz. Melléklet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, Budapest, 2015. (2022. okt.)

Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, Miskolc, 2022. október 1. és a Miskolci Egyetem Szenátusának Ügyrendje, 2021.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, I. kötet Szervezeti és Működési Rend (2022. július 15.) és Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusának választási szabályzata (SZMR 8. sz. melléklet)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (2021. március 9.)

Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, Pécs, 2015. (2022. október 27.)

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – I. KÖNYV Szervezeti és Működési Rend – I.1. RÉSZ Általános szervezeti és működési rendelkezések – I.3. RÉSZ Testületi és vezetői választások szabályai. Budapest, 2022.

Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, Sopron, 2022. július 4.

Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, Győr, 2022. szeptember

Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Rendje, 2022. október 25.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.