Alapjog-korlátozás a helyi képviseleti szerv által?!

Avagy az önkormányzat részére történő lejegyzés alkotmányjogi problémafelvetése

  • Magyar Áron
doi: 10.32566/ah.2022.4.4

Absztrakt

A magyar alkotmányos gyakorlatban és a szakirodalomban meglehetősen jól kikristályosodott fogalma és definíciója van a tulajdon alkotmányos védelmének. Amikor a tulajdonhoz való jog korlátozását vizsgáljuk, az első fogalom, amellyel találkozunk, a kisajátítás, illetve ezzel kapcsolatban az Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdése, esetenként a Grundgesetz Artikel 14, vagy talán az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának 17. cikkelye juthat eszünkbe. Eme fogalmi keretek összefüggenek, mivel végső soron a hatályos jogrendszerben is a kisajátításra modellezve alkalmazzuk a tulajdonkorlátozó intézkedéseket. Jelen írás fő célja, hogy problémafelvető jelleggel megjelöljön egy kevésbé ismert és talán kevésbé alkalmazott jogintézményt, amely nagyon sok hasonlóságot mutat a kisajátítással, azonban a helyi képviseleti szerv (a helyi önkormányzat képviselő-testületének) alkotmányos beágyazottságának vizsgálatához is elvezethet.

Kulcsszavak:

tulajdon kisajátítás lejegyzés közérdek helyi közhatalom

Hogyan kell idézni

Magyar, Áron. (2023). Alapjog-korlátozás a helyi képviseleti szerv által?! Avagy az önkormányzat részére történő lejegyzés alkotmányjogi problémafelvetése. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(4), 47–58. https://doi.org/10.32566/ah.2022.4.4

Hivatkozások

Andorkó Imre (2013): A kisajátítás alkotmányjogi és polgári jogi aspektusai. PhD-disszertáció. Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Online: https://dea.lib.unideb.hu/server/api/core/bitstreams/a3d02e55-7dd2-4636-b128-e31764595eef/content

Bodnár Eszter (2018): Demokratikus hatalomgyakorlás. In Bodnár Eszter – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (szerk.): Alkotmányos tanok I. Budapest: HVG, 78–100.

Cserny Ákos – Téglási András (2015a): A gazdasági alkotmányosság új fejezete Magyarországon? Az Alkotmánybíróság a korábbi alkotmányos alapelvek fogságában. Jog Állam Politika: Jog és Politikatudományi Folyóirat, 7(1), 7–25.

Cserny Ákos – Téglási András (2015b): Certain Elements of the Transformed Hungarian Electoral System in the Light of the Experience of the 2014 Elections. Osteuropa-Recht, 61(3), 335–362. Online: https://doi.org/10.5771/0030-6444-2015-3-335

Cserny Ákos – Téglási András (2019): Választójogi változások: Jogértelmezések, álláspontok és értékelések a 2011–2017 közötti időszak egyes választási kérdéseiről. In Téglási András (szerk.): Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről. A Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport kutatási eredményei (2017–2018). Budapest: Dialóg Campus – Nordex, 471–514. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13007/web_PDF_Tanulmanyok_a_valasztojog.pdf?sequence=2

Cserny Ákos – Téglási András – Halász Iván (2013): Népszuverenitás és népképviselet. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó.

Gáva Krisztián – Smuk Péter – Téglási András (2017): Az Alaptörvény értékei. Tudástár. Budapest: Dialóg Campus. Online: https://bit.ly/3Yuf1fj Lenkovics Barnabás (2013): Ember és tulajdon. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Menyhárd Attila (2013): Dologi jog. Budapest: ELTE Eötvös.

Paczolay Péter (2007): Különvélemények a tulajdonhoz való jog alkotmányos korlátairól. In Tóth Károly (szerk.): Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos bizottsága, 557–572.

Patyi András (2013): Gondolatok a magyar helyi önkormányzati rendszer általános szabályairól. In Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Győr: Universitas-Győr, 392–413.

Patyi, András – Téglási, András (2014): The Constitutional Basis of Hungarian Public Administration. In Patyi, András – Rixer, Ádám – Koi, Gyula (szerk.): Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau, 203– 218.

Sonnenvend Pál – Salát Orsolya (2007): A tulajdonhoz való jog. Századvég, 12(46), 109–149.

Szalai Éva (2006): A területfejlesztési igazgatás és az építési jog alapjai. In Ficzere Lajos – Forgács Imre (szerk.): Magyar közigazgatási jog. Különös rész Európai Uniós kitekintéssel. Budapest: Osiris, 220–262.

Szalai Éva (2016): Az építési igazgatás, építési jog alapjai. In Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog II. [ePub] Budapest: Wolters Kluwer

Téglási András (2008): A tulajdon alkotmányos védelmének kialakulása. Jogtudományi Közlöny, 63(7–8), 361–374. Online: http://real-j.mtak.hu/19075/

Téglási András (2009): Hogyan védi Alkotmányunk a mezőgazdasági termelők tulajdonhoz való jogát? Agrár- és Környezetjog, 4(7), 18–29.

Téglási András (2013): A tulajdon alkotmányos védelme Magyarországon az Alaptörvény hatálybalépését követően. In Drinóczi Tímea – Jakab András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011. 1–2. kötet. Budapest–Pécs: Pázmány Press, 305–347.

Téglási András (2014a): Azért a nép az úr? A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta. MTA Law Working Papers, 1–34. Online: http://real.mtak.hu/120108/1/2014_19_Teglasi.pdf

Téglási András (2014b): Az alkotmánybíráskodás modelljei. In Bende Zsófia – Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog: Fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 135–148.

Téglási András (2016): A szociális jogok (alapjog)védelmi szintjének csökkenése a gazdasági válság hatására: avagy a jogrendszerek versenye „rückwärts”-ben(?). Iustum Aequum Salutare, 12(2), 141–170. Online: https://ias.jak.ppke.hu/20162sz/10_TeglasiA_IAS_2016_2.pdf

Vörös Imre (1995): A tulajdonhoz való jog az alkotmányban. Acta Humana,18–19, 154–169. Kúria Kisajátítási Joggyakorlat-elemző Csoport 2014. El.II.F.1/7. Online: https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_kisajatitasi_perek_gyakorlata_osszefoglalo_velemeny.pdf

Jogi források

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

- 22/2006. (VI. 15.) AB határozat

- 2/1993 (I.22.) AB határozat

- 58/1991. (XI. 8.) AB határozat

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.