A választási szervek online ülésezésének megoldásai és kihívásai

  • Kurunczi Gábor
  • Téglási András
doi: 10.32566/ah.2022.4.3

Absztrakt

2020 tavaszán a koronavírus okozta világjárvány az élet minden területén éreztette hatását. A személyes kontaktusok csökkentésének igénye hatalmas kihívás elé állította azon alkotmányos szervek működését is, amelyek testületi szervként látják el feladatukat. Így például a különböző parlamentek vagy épp a magyar Alkotmánybíróság Teljes Ülésének is alkalmazkodnia kellett az online tér kihívásaihoz. Eme probléma alól pedig a választási szervek, különösen a választási bizottságok (mint testületi szervek) működése sem jelent kivételt. Egy választási szerv – különösen, ha jogorvoslati funkciót lát el – egy demokratikus államban különösen nagy jelentőséggel bír. Nem lehet ezért megkerülni, hogy működésük olyan időszakban is garantált legyen, amikor a kontaktusok csökkentése miatt a személyes jelenlét nem, vagy csak nehezen biztosítható. Ezzel együtt pedig a világjárványtól függetlenül is fontos, hogy a 21. században a normál működési rendben is garantálható legyen az online ülésezés, hiszen ez is a választási jogorvoslatban érvényesülő rövid határidők megtartását szolgálná. Ezért fontos szabályozni és kialakítani az online ülésezés lehetőségét, az ilyen eljárást pedig megfelelő alkotmányos garanciákkal kell övezni. Tanulmányunkban ezért áttekintjük a különböző (elsősorban európai) országok választási szerveinek ülésezési eljárását – különös tekintettel a nyilvánosság biztosításának kérdésére – és módját (mennyiben tudnak online formában működni, milyen eljárási keretek között teszik azt), valamint azok normatív szabályait. Emellett közelebbről megvizsgáljuk a magyar választási szerveknek, különösen a Nemzeti Választási Bizottságnak a gyakorlatát és eljárási metódusát is.

Kulcsszavak:

választási bizottság online ülésezés nyilvánosság online döntéshozatal alkotmányos garanciák

Hogyan kell idézni

Kurunczi, G., & Téglási, A. (2023). A választási szervek online ülésezésének megoldásai és kihívásai. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(4), 35–45. https://doi.org/10.32566/ah.2022.4.3

Hivatkozások

Baxter, Mary (2018): How E-voting is Taking over Ontario Municipal Elections. TVO Today, 2018. október 4. Online: https://www.tvo.org/article/how-e-voting-is-taking-over-ontario-municipalelections

Fábián Adrián – Fazekasné Pál Emese (2018): Választási szervek az Európai Unió tagállamaiban. In Cserny Ákos (szerk.): A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban. Budapest: HVG-ORAC.

Hallók Tamás (2012): Választási részvétel és alkotmányjog. A szavazási módok. PhD-disszertáció. Miskolci Egyetem, 277–309. Online: http://midra.uni-miskolc.hu/document/13069/5191.pdf

India Election 2019: Concern over ‚Toothless’ Poll Guidelines. BBC News, 2019. április 15. Online: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47906440

Kurunczi Gábor (2020): Az egyre általánosabb választójog kihívásai. Az általános és egyenlő választójog elvének elemzése a magyar szabályozás tükrében. Budapest: Pázmány Press.

Petrétei József (2017): A politikai akaratképzésről. In Chronowski Nóra et al. (szerk.): A szabadságszerető embernek. Liber Amicorum István Kukorelli. Budapest: Gondolat, 67–69.

Téglási, András (2015): Reforms in Electoral Procedural Law in Hungary and its Related Case-law (2010–2014). In Orosz, Ladislav – Majerčák, Tomáš (szerk.): Aktuálne problémy volebného práva. Nové volebné zákony Kosice. Kosice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta.

Temesi István (2018): Választási jogorvoslatok néhány uniós országban. In Cserny Ákos (szerk.): A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban. Budapest: HVG-ORAC.

Varga Ádám (2021): A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései. Budapest: Pázmány Press. Online: https://doi.org/10.15774/PPKE.JAK.2020.010

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.