Választási bűncselekmények a hatályos szabályozás tükrében

  • Balázs Bettina
doi: 10.32566/ah.2022.4.1

Absztrakt

A választási bűncselekmények a választási csalásoknál szűkebb tárgykört ölelnek fel, azokat a választási visszaéléseket foglalják magukban, amelyek olyan mértékben sértik a demokratikus választások követelményét, a választások tisztaságát, hogy a Büntető törvénykönyv az elkövetésük esetén büntetés kiszabását rendeli. Jelen tanulmány a választás rendje elleni bűncselekmények, valamint a választásokhoz köthetően elkövethető más bűncselekmények hatályos szabályozását vizsgálja, rámutatva a módosítást igénylő gyenge pontokra.

Kulcsszavak:

választás választási bűncselekmények választás rendje elleni bűncselekmények választási csalás választójog büntetőjog

Hogyan kell idézni

Balázs, B. (2023). Választási bűncselekmények a hatályos szabályozás tükrében. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(4), 5–18. https://doi.org/10.32566/ah.2022.4.1

Hivatkozások

Badó Katalin – Lovassy Ádám – Téglási András (2019): Az Alkotmánybíróság választásokkal kapcsolatos joggyakorlata (1990–2017). In Téglási András (szerk.): Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről. Budapest: Dialóg Campus, 303–470.

Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál (2013): Büntetőjog II. Különös rész a 2012. évi C. törvény alapján. Budapest: HVG-ORAC.

Bodnár Eszter (2006): A választási csalás és ellenszerei. In Kelemen Miklós (szerk.): Invia Virtutis Nulla Est Via. Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 93–111.

Cserny Ákos – Téglási András (2015): Certain Elements of the Transformed Hungarian Electoral System in the Light of the Experience of the 2014 Elections. Berlin: Osteuropa Recht, 335–362. Online: https://doi.org/10.5771/0030-6444-2015-3-335

Cserny Ákos – Téglási András (2019): Választójogi változások: Jogértelmezések, álláspontok és értékelések a 2011–2017 közötti időszak egyes választási kérdéseiről. In Téglási András (szerk.): Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről – A Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport kutatási eredményei (2017–2018). Budapest: Dialóg Campus, 471–514.

Cserny Ákos – Téglási András – Halász Iván (2013): Népszuverenitás és népképviselet. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó.

Dezső Márta – Tóth Zoltán (2002): Választás és választási eljárás. Budapest: Rejtjel.

Gál István et al. [é. n.]: Az Országos Bírósági Hivatal Különös rész II. című tananyaga. Online: http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/btk/buntetojog3/lecke6_lap1.html#hiv22

Gáva Krisztián – Smuk Péter – Téglási András (2017): Az Alaptörvény értékei – Tudástár. Budapest: Dialóg Campus.

Hallók Tamás (2004): Választási bűncselekmények a reformkortól napjainkig. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, 235–258.

Hallók Tamás (2014): A levélben szavazás az új szabályok tükrében. Miskolci Jogi Szemle, 9(1), 173–207. Online: https://www.mjsz.uni miskolc.hu/files/egyeb/mjsz/201401/10_halloktamas.pdf

Halottak is voltak a választási jelölő listán Győr-Moson-Sopron megyében. Jogászvilág, 2021. március 29. Online: https://bit.ly/40lHOnT

Kaiser Tamás szerk.(2016): Jó Állam Jelentés 2016. Budapest: Dialóg Campus.

Kúria (2018): A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat-elemző csoport. Összefoglaló vélemény. Budapest. Online: https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/valasztasi_nepszavazasi_joggyak.pdf

Kurunczi Gábor (2022): A választójog (mint alapjog) szabályozása az Európai Unióban, különös tekintettel az európai uniós polgárság fogalmára. Iustum Aequum Salutare, 18(2), 79–99. Online: https://www.ias.jak.ppke.hu/20222sz/03_KuruncziG_IAS_2022_2.pdf

Legalizálja a fiktív lakcím létesítését egy frissen elfogadott salátatörvény. Political Capital, 2021. november 16. Online: https://www.politicalcapital.hu/hirek.php?article_read=1&article_id=2895

Legény Krisztián (2006): Az alkotmánybíráskodás modelljei. In Tóth Judit – Legény Krisztián (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Budapest: Complex, 257–269.

Liziczay Sándor (1998): Visszaélések, csalások és manipulációk. Collega választási melléklet, 2(6), 16–18.

Magyar Államkincstár (2022): Választási kampányfinanszírozás. 2022. január. Online: https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/valasztasi_kampanyfinanszirozas

Magyarország Ügyészsége (2017): A korábbi országgyűlési választásokkal összefüggésben nyújtott támogatások kapcsán a fővárosban indult nyomozásokról. 2017. május 24. Online: http://ugyeszseg.hu/a-korabbi-orszaggyulesi-valasztasokkal-osszefuggesben-nyujtott-tamogatasok-kapcsan-a-fovarosban-indult-nyomozasokrol/

Nagy Klára (2015): A választás rendje elleni cselekmények büntetőjogi megítélése. Magyar Jog, 62(3), 143–151. Online: https://szakcikkadatbazis.hu/doc/8170046

Szabó István (2021): Választójog az 1920-as évek elejének Magyarországán. In Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurorum: ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest: Pázmány Press, 411–420.

Szabó Palócz Orsolya (2019): A Magyarország területén élő nemzetiségek politikai képviselete a nemzeti önkormányzati választásokon és az országgyűlési választásokon való részvétel tükrében. Metszetek, 8(4), 25–39. Online: https://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201904_03_.

pdf

Téglási András (2014a): Azért a nép az úr? A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. Online: http://real.mtak.hu/120108/1/2014_19_Teglasi.pdf

Téglási András (2014b): Az alkotmánybíráskodás modelljei. In Bende Zsófia – Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog: Fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 135–148.

Téglási András szerk. (2019): Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről – A Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport kutatási eredményei (2017–2018). Budapest: Dialóg Campus. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13007/web_PDF_Tanulmanyok_a_valasztojog.pdf?sequence=2

Tóth Károly (2013): Megelőzhető választási csalások. In Cserny Ákos – Téglási András (szerk.): Tanulmányok a választási eljárások aktuális kérdéseiről. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 109–117.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.