Egyezség a nyomozásban

doi: 10.32577/mr.2020.3.5

Absztrakt

A tanulmány a 2017. évi CX. büntetőeljárási törvény új jogintézményét, a nyomozási egyezséget vizsgálja. A szabályozást megalapozó elméleti problémák felvázolása után a hatályos törvényszöveg értelmezésével foglalkozik. Ezt követi a joggyakorlatban eddig felmerült alkalmazási kérdések vizsgálata, és a joggyakorlat által életre hívott alkalmazási nehézségek feltárása. A tudományos munka utal a jogintézményt érintő törvényjavaslat módosítási törekvéseire is. A tanulmány de lege ferenda ajánlást fogalmaz meg annak érdekében, hogy a nyomozási egyezség a gyakorlatban sűrűbben alkalmazott jogintézménnyé váljon, megkönnyítve ezáltal a nyomozó hatóságokra háruló ügyterheket.

Kulcsszavak:

büntető eljárásjog nyomozás eljárás egyezség esetén nyomozás egyszerűsítése és gyorsítása