Veszélyes anyagok és áruk tárolásának biztonsága, különös tekintettel a baleseti vízszennyezésre

doi: 10.32567/hm.2023.1.3

Absztrakt

A veszélyes anyagok tárolására szolgáló logisztikai létesítményekben bekövetkező ipari balesetek, tüzek oltásánál keletkezett szennyezett oltóvíz a felszíni és felszín alatti vizekbe vagy a talajba kerülve jelentős környezeti károkat okozhat. Jelen tanulmányban a szerző bemutatja a veszélyes tevékenységekhez tartozó oltóvízszennyezés megelőzése területén végzett kutatásainak eredményeit.

Kulcsszavak:

ipari balesetek környezeti károk veszélyes üzemek oltóvízszennyezés megelőzés Magyarország

Hogyan kell idézni

Kátai-Urbán, M. (2023). Veszélyes anyagok és áruk tárolásának biztonsága, különös tekintettel a baleseti vízszennyezésre. Hadmérnök, 18(1), 29–41. https://doi.org/10.32567/hm.2023.1.3

Hivatkozások

Berek, Tamás – Földi, László – Padányi, József (2020): The Structure and Main Elements of Disaster Management System of the Hungarian Defence Forces, with Special Regard to the Development of International Cooperation. Academic and Applied Research in Military and Public Management Science, 19(1), 17–26. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2020.1.2

Bérczi László – Badonszki Csaba (2021): A tűzvédelmi tervezés fő tartópillérei: a tűzvédelmi műszaki irányelvek. Védelem Tudomány, 6(2), 66–96. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/VI/2/05-berczi-badonszki.pdf

Cimer, Zsolt – Szakál, Béla (2015): Control of Major-Accidents Involving Dangerous Substances Relating to Combined Terminals. Science for Population Protection, 7(1), 1–11. Online: https://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/eng/21/98.pdf

Érces Gergő – Vass Gyula (2018): Veszélyes ipari üzemek tűzvédelme ipari üzemek fenntartható tűzbiztonságának fejlesztési lehetőségei a komplex tűzvédelem tekintetében. Műszaki Katonai Közlöny, 28(4), 2–22. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/1489/808

Kanton St. Gallen Amt für Umwelt (2017): Beurteilungshilfe zur Löschwasser-Rückhaltung. St. Gallen. Online: https://bit.ly/3LximWY

Kátai-Urbán Maxim (1992): Veszélyes anyagok és áruk tárolásának biztonsága, különös tekintettel a baleseti vízszennyezésre. Budapest: NKE. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/18645

Ministry for Housing, Spatial Planning and the Environment (1997): Guidelines for Quantitative Risk Assessment – CPR 18E. The Hague: VROM, PGS. Online: https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS3/PGS3-1999-v0.1-quantitative-risk-assessment.pdf

Sárosi György (2006): Veszélyes áru raktárlogisztika – korszerű követelmények. Budapest: Complex.

Szakál, Béla – Cimer, Zsolt (2014): Major Disaster Recovery Plans. The Science for Population Protection, 6(1) , 1–7. Online: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?-repid=rep1&type=pdf&doi=7bbda78dfdeea7e4b0d8c419c22053bc2ac90bfe

UN Economic Commission for Europe (2019): Safety Guidelines and Good Practices for the Management and Retention of Firefighting Water. Geneva: United Nations. Online: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/TEIA/Publication/1914406E_web_high_res.pdf

Vass, Gyula (2017): Industrial Safety Training in Disaster Management Higher Education in Hungary. Pozhary i Chrezvychajnye Situacii: Predotvrashenie Likvidacia, 8(2), 80–84. Online: https://doi.org/10.25257/FE.2017.2.80-84

VdS (2013): Planning and Installation of Facilities for Retention of Extinguishing Water. Guidelines for Loss Prevention by the German Insurers, VdS Schadenverhütung GmbH. Koln. Online: https://shop.vds.de/publikation/vds-2557en

Vince, Ivan (2008): Major Accidents to the Environment: A Practical Guide to the Seveso II Directive and COMAH Regulations. Oxford: Elsevier. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8389-0.X5001-1

Jogi források

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

- 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

- 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

- Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ADR

- Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on The Control of Major-Accident Hazards Involving Dangerous Substances, Amending and Subsequently Repealing Council

- Directive 96/ 82/EC Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage

- Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/ EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

- UN Economic Commission for Europe. Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents, done at Helsinki, on 17 March 1992

- UN Economic Commission for Europe. Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes done at Helsinki, on 17 March 1992