Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (ellenkező esetben magyarázat szükséges a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF-dokumentum fájlformátum.
 • A kézirat elő van készítve vaklektorálásra, nem tartalmaz a szerző személyazonosságát felfedő idézeteket és hivatkozásokat.
 • A szerzői információs adatlapot külön fájlként csatolom a beküldés során. (Lásd: Szerzői útmutató)
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
 • Ahol lehetséges, ott megadtam URL-es, illetve DOI-hivatkozásokat.
 • Kijelentem, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakkal tisztában vagyok, és az ott leírtakat tudomásul veszem.
 • Kijelentem, hogy az Etikai szabályokat elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom, a kéziratot annak megfelelően készítettem el.
 • Kijelentem, hogy a Szerzői jogi nyilatkozatot elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom; továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a folyóirat megszerezze a közlemény első közlésének jogát a Creative Commons licenc alapján, amely lehetővé teszi a publikáció megosztását a szerzőség és az első közlési hely feltüntetésével.
 • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
 • Szerzőként kijelentem, hogy a Mű feltöltésével az Szjt. 18. § (1)-(2) és 26. § (8) bekezdései alapján a Mű interneten történő nyilvánossághoz közvetítését engedélyezem az adott folyóirat honlapján és az Open Journal System-en keresztül, továbbá hozzájárulok a Mű nyomtatott formában történő terjesztéséhez.

Szempontok a kézirat leadásához

Fájlformátum

–  Kérjük, hogy a kéziratot egy .doc, . docx vagy .rtf kiterjesztésű Word fájlban töltsék fel a felületre. (Ha a dolgozat sok mellékjelet tartalmaz, a dolgozatot pdf formátumban is csatolják.)

–  A kéziratokat anonimizált módon szükséges benyújtani. A benyújtott kéziratban a szerzőségre utaló mindenféle megjegyzéstől tartózkodni kell. A szerzőségre vonatkozó információk, köszönetnyilvánítások stb. az erre a célra rendszeresített szerzői információs adatlapon nyújtandók be.

Szerzőnév és tanulmánycím

–  A cikk elején, kérjük, tüntessék fel a szerző(k) nevét és a tanulmány címét, minden speciális formázás nélkül.

Absztrakt

–  A munka 10–12 soros magyar és angol nyelvű összefoglalását (öt-öt kulcsszóval a végén) a dolgozat elejére illesszék be, a cikk angol és magyar címével együtt.

Bemutatkozás (mini-CV)

A szerzői adatlapra illesszék be a rövid szöveges bemutatkozásukat. Javarolt elemei: név (születési év [nem kötelező]), tudományos fokozat, munkahely, fontosabb tisztség(ek), kutatási terület(ek), 3-5 fontosabb publikáció, e-mail-cím és/vagy saját honlap címe (Nem kötelező. Kérjük, jelezzék, megjelentethetjük-e e-mail-címüket a folyóiratban.)

 

Szempontok a kézirat formázásához

1. Szöveg

1.1. Főszöveg

–  a lehető legegyszerűbb formázással: sablonok, stílusok és automatikus számozások használata nélkül
–  bekezdés: tompa bekezdés (nincs behúzás)
–  kiemelések: félkövér (bold) betűvel (ritkítás, aláhúzás nem javasolt)
–  nyelvi adatok: kurzív (dőlt, italic)
–  elválasztás: automatikusan vagy elválasztás nélkül (a manuális elválasztást egyáltalán ne használják)
–  idegen betűk, szimbólumok, jelek: ha a szimbólum nem szerepel a Word alapbeállításai között, mellékeljék a használt betűtípust is

1.2. Címek és alcímek

–  félkövérrel kiemelve
–  ne használjanak automatikus számozást, a fejezetszámok legyenek begépelve
–  ne legyenek csupán számozott bekezdések, minden számozott egységnek legyen címe
–  decimális számozással (például: 1. 1.1. 1.2. 1.2.1.), legfeljebb három szintig

1.3. Lábjegyzetek, végjegyzetek

–  kérjük, ne használjanak lábjegyzeteket, végjegyzeteket
–  a hivatkozott művek adatai az irodalomjegyzékbe kerüljenek

2. A szövegbe illesztett táblázatok, ábrák, diagramok

–  a lehető legegyszerűbb formában
–  címe a táblázat alatt, dőlt betűvel, begépeléssel sorszámozva, pl.
3. táblázat: Az akronimák (forrás: saját szerkesztés); 4. ábra: Az ly kihagyása (forrás: Károly 2013: 13)
–  célszerű a táblázatkezelő adatállományát is mellékelni, ábra esetén a szövegben és külön is csatolva, a fájlt az ábra cikkbeli helyével megnevezve (pl. KissBéla_4ábra), .jpg kiterjesztésű fájl
–  mind a fotók, mind az ábrák, mind a diagramok ábra néven szerepeljenek
–  mástól átvett ábra közléséhez a szerző/kiadó engedélye, élő személy felismerhető képének közléséhez az illető hozzájárulása szükséges, ennek beszerzése a szerző kötelessége

3. Hivatkozások

3.1. A szövegben

–  zárójelben: szerző neve, évszám, kettőspont, oldalszám (Nida 1964: 411)
–  könyvcím vagy folyóiratcím szövegen belül: kurzív

3.2. Irodalomjegyzék

–  a (nyelvi) adatok forrását vagy a primér irodalmat külön jegyzékben kell közölni (Források)
–  az irodalomjegyzék (Szakirodalom) csak azokat a szerzőket tartalmazza, akikre a szövegben utalás történt
 
–  a szerzők vezetékneve szerinti betűrendben (nem kell számozni)
–  ha az irodalomjegyzékben egy szerzőtől/szerkesztőtől több tétel is szerepel, ezeket a megjelenés időrendjében kell közölni
–  ugyanazon szerzőtől azonos kiadási év esetén az évszám után az a-b-c jelzést használjuk (Vida 1984b)
–  ha egy cikknek több szerzője vagy szerkesztője van, akkor a szerzők, szerkesztők teljes nevét nagykötőjellel választjuk el egymástól
–  magyar szerzőnél a vezetéknevet követi a keresztnév (Nagy Andor 1986), külföldi szerzőnél a vezetéknevet vesszővel választjuk el a keresztnévtől (Sontag, Susan 1990)
 
–  ha könyvre hivatkozunk:
 • [szerző vezetékneve], [keresztneve] [évszám]: [könyv címe (kurzív)]. [megjelenés helye]: [kiadó].
 • Frehner, Carmen 2008: Email – SMS – MMS. The Linguistic Creativity of Asynchronous Discourse in the New Media Age. New York – Oxford – Wien: Peter Lang.
–  ha folyóiratcikkre hivatkozunk:
 • [szerző vezetékneve], [keresztneve] [évszám]: [cikk címe (nem kurzív)]. [folyóirat neve (kurzív)], [évfolyam]/[szám]: [oldalszám].
 • Klaudy Kinga 1988: A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. Magyar Nyelvőr 112/3: 305–314.
–  ha tanulmánygyűjteményre vagy konferenciakötetre hivatkozunk: szerkesztő(k) után: (ed.), (eds.), (Hrsg.), (szerk.):
 • [szerző vezetékneve], [keresztneve] [évszám]: [dolgozat címe (nem kurzív)]. In: [szerkesztő(k) neve]: [tanulmánykötet címe (kurzív)]. [megjelenés helye]: [kiadó]. [oldalszám].
 • Brammerts, Helmut 1999: Fremdsprachenlernen mit neuen Technologien: Didaktische Überlegungen. In: Donath, Reinhard (Hrsg.): Internet und Multimedia in der Erwachsenenbildung. Stuttgart: Klett. 32–43.

 –  ha interneten elérhető forrásra hivatkozunk:

 • [szerző vezetékneve; ha nem ismert: sz. n.], [keresztneve] [évszám; ha nem ismert: é. n.]: [cikk címe (nem kurzív)]. [honlap vagy online folyóirat neve (kurzív)], [megjelenés ideje]. [URL, a hivatkozás eltávolításával] [letöltés ideje, szögletes zárójelben].
 • Kamer, Nimrod 2013: Brace yourselves for the proliferation of the 'finger hashtag'. Wired, 2013. június 3. http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-03/06/hashtags [2022. 06. 15.]
 • sz. n. 2022: What is a (#) Hashtag? Hashtags, 2022. május 9. https://www.hashtags.org/how-to/history/what-is-a-hashtag/ [2023. 01. 15.]

Köszönjük együttműködésüket!

 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyóiratainak egységes kéziratszabályai

Számunkra a legfontosabb: az Olvasó – a szövegek nyelvezete és érvmenete legyen alkalmas a szakmai és a széles közönség megszólítására és az eszmecserébe vonására, de sem az érthetőségre törekvés, sem az egyéni fogalmazásmód nem ronthatja a közölni kívánt mű színvonalát.

A folyóirat hazai és nemzetközi mércével mérten is csak új, megvitatásra érdemes, kellően kidolgozott és igényesen megírt gondolatokat közöl. Kizárólag eredeti kutatáson alapuló és korábban máshol még nem közölt – ide nem értve a korábbi, már közölt kutatási eredményeken alapuló kéziratok későbbi átdolgozásait –, vagy közlésre máshol be nem fogadott kézirat nyújtható be. A szerző felelős az általa közlésre beküldött mű eredetiségéért, az abban foglaltak tény- és jogszerűségéért, valamint a hivatkozottak pontosságáért.

A közlésre benyújtott kéziratot az itt meghatározott szerkesztési szabályokkal összhangban szükséges előkészíteni.

A Szerkesztőség kizárólag a fentieknek megfelelően elkészített kéziratokat küldi ki lektorálásra.

A magyar helyesírás szabályai betartandók.

 

 

Illusztrációk

Technikai követelmények:

-        felbontás: legalább 300 dpi (vékony vonalas ábráknál 600 dpi);

-        szélesség: legfeljebb 128 mm;

-        minimális méret: 200 kB.

 

A különleges karakterek billentyűkódjai:

Idézőjel („nyitó és záró”): Alt8222, Alt8221

Belső idézőjel (»nyitó és záró«): Alt0187, Alt0171

Harmadlagos idézőjel (’): Alt0146

Nagykötőjel (–): Alt0150

Három pont (…): Alt0133

Zárójel (nyitó és záró): Alt40, Alt41

Szögletes zárójel [nyitó és záró]: Alt91, Alt93