A Filológia.hu folyóirat bemutatása

A Filológia.hu a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságához kötődő online megjelenő, lektorált folyóirat.

A folyóiratot 2010 januárjában alapította Nyomárkay István akadémikus főszerkesztőként Veszelszki Ágnes szerkesztői közreműködésével. A főszerkesztői feladatokat 2020-tól Veszelszki Ágnes vette át. 2022-től a Ludovika Kiadó gondozza a kommunikáció- és médiatudománnyal, nyelv-, irodalom- és fordítástudománnyal foglalkozó, több nyelven kiadott szakfolyóiratot.

A folyóiratban hosszabb tanulmányok és kisebb közlemények, illetve recenziók kapnak helyet. A folyóirat nyelve alapvetően magyar, de tudományos írásokat angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz, horvát, szerb stb. nyelveken is elfogadunk (kizárólag bizonyított, a szerző által elvégeztetett anyanyelvi lektorálás után). A cikkekhez magyar és angol nyelvű kivonat társul.

A tanulmányokat a tanácsadó testület tagjai vagy külsős lektorok bírálják el, a cikkek csak a lektor engedélyével és ajánlásával jelenhetnek meg a folyóiratban. Mivel a Filológia.hu lektorált folyóirat, az itt megjelent tanulmányok hivatalos publikációként elfogadtathatóak.

 

Információk a lektorálási és publikálási folyamatról

1. Lektorálás

A folyóirat a kettős vak bírálat (double-blind review) folyamatát alkalmazza. A szerkesztők kizárólag korábban az adott nyelven még nem közölt kéziratokat küldenek ki lektorálásra, ide nem értve a korábbi, már publikált kutatási eredményeken alapuló kéziratok későbbi átdolgozásait. A lektorálási eljárás megindítását a főszerkesztő kezdeményezi, amennyiben a kézirat megfelel a folyóirat formai és tartalmi elvárásainak. Ha a kiválasztott lektornak nem áll módjában hatékonyan, határidőre elkészíteni a véleményezést, kötelessége értesíteni a szerkesztőt és lemondani a lektorálási folyamatban való részvételéről.

A lektorálási eljárás végén a szerkesztőség az alábbi döntések valamelyikét hozza meg:

  • Ha a felkért bíráló támogatta a kézirat közlését, a szerkesztőség a kéziratot közlésre befogadja.
  • Ha a felkért bíráló a kézirat átdolgozását javasolja, a szerkesztőség felkéri a szerzőt a kézirat átdolgozására, amelyet utána a bírálónak küld meg újbóli ellenőrzésre.
  • Ha a felkért bíráló a kézirat elutasítását javasolja, a szerkesztőség a kéziratot elutasítja.

2. Etikai alapelvek

A szerkesztőség mindent megtesz annak érdekében, hogy kizárólag tudományosan megalapozott, hiteles állítások jelenjenek meg a folyóiratban. A szerkesztőség mindennemű etikai visszaéléssel szemben határozottan fellép, és zéró toleranciát érvényesít.

2.1. Szerzőség

Szerzőként az tüntethető fel, aki a közlemény elkészítésében és az alapjául szolgáló kutatásokban tevékeny részt vállalt, és megfelel a következő kritériumoknak:

  1. Jelentősen hozzájárult a kutatáshoz vagy a kutatás alapjául szolgáló adatok elemzéséhez.
  2. Részt vállalt a kézirat elkészítésében.
  3. Hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.
  4. A kéziratban foglalt valamennyi állításért felelősséget vállal.

Az eredeti kutatásokat bemutató szerzőknek pontos beszámolót kell készíteniük az elvégzett kutatómunkáról. Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken, elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan be kell mutatni. A tanulmánynak elégséges részletet és hivatkozást kell közölnie ahhoz, hogy a leírt folyamatokat mások is megismételhessék. A hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikailag elfogadhatatlannak minősülnek.

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit és/vagy kifejezéseit, azokat megfelelő módon idézték, és szakszerűen hivatkoztak rájuk. Az idézett művek mellett a szerzőknek hivatkozniuk kell mindazokra a kutatásokra, publikációkra, amelyek befolyásolták a munkájukat.

2.2. Összeférhetetlenség

Valamennyi szerző köteles jelezni a szerkesztőségnek, ha személyükkel összefüggésben bármiféle összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az értékelés során szerzett információk bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

2.3. Díjak és költségek

A folyóirat semmiféle díjat vagy költséget nem számol fel a kéziratok közléséért.

2.4. Finanszírozás

A szerzők kötelesek minden olyan forrást feltüntetni, amelyek a közlemény elkészítését közvetlenül finanszírozták.

2.5. Szellemi tulajdonjog

A szerző szavatol azért, hogy az általa közlésre benyújtott kézirat más szellemi tulajdonjogát nem sérti.

2.6. Panaszbejelentések kivizsgálása

A szerkesztőkkel, szerkesztőbizottsági tagokkal vagy a kiadó munkatársaival szembeni panaszokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora vizsgálja ki.

3. Szerzői jogi nyilatkozat

A kézirat beküldésével a szerzők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a folyóirat megszerezze a közlemény első közlésének jogát. A szerzők jogosultak harmadik személyekkel felhasználási szerződést kötni, amely alapján kizárólagos felhasználási jogot a folyóiratban már közölt közleményeik vonatkozásában azonban nem tehetnek. A közlemény utánközléséhez minden esetben szükséges a folyóirat szerkesztőségének előzetes hozzájárulását kérni.

4. Titoktartás

A szerkesztő és a szerkesztőség munkatársai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képeznek: a levelező szerző, a lektorok, a potenciális lektorok, valamint a szerkesztői tanácsadók és a kiadó munkatársai.