Az Európai Tükör című folyóirat a tanulmányok lektorálására két lektort kér fel, a lektor csak a tanulmány szövegét, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg – kettős vak lektorálás. Emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőbizottságának, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat.

Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, https://publicationethics.org/core-practices). Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.

 

1. § A Szabályzat célja és hatálya

(1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Folyóirat által a nemzetközi tudományos közélet alapelveit is implementáló publikációs etikai szabályok rendszerét.

(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a szerzőkre, a bírálókra, a kiadói munkálatokban közreműködőkre, a főszerkesztőre, a szerkesztőségre, a szerkesztőbizottságra és a bírálóbizottságra.

(3) A Folyóirathoz kapcsolódó egyéb szabályozók, így különösen az Alapító Okirat rendelkezéseit a jelen Szabályzatban foglaltakkal együtt kell alkalmazni. A Folyóirat vonatkozásában releváns szabályozók rendszere a https://folyoiratok.uni-nke.hu honlapon található.

(4) Jelen Szabályzatban foglalt etikai előírások mellett be kell tartani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Etikai Kódexének rendelkezéseit is (https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Etikai-Kodex-hataly-2019.-VIII.-1-tol.pdf). 

(5) A Folyóirat által megfogalmazott erkölcsi szabályokat a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek el kell fogadnia, tevékenysége során a Szabályzatban megfogalmazottak szerint kell eljárnia.

(6) A szerző a kéziratának a szerkesztőség részére történő leadásával magára nézve kötelezően alkalmazandónak ismeri el a Szabályzat rendelkezéseit.

(7) A kiadó részéről a kiadási folyamat megkezdését a jelen etikai szabályzat elfogadásának kell tekinteni.

 

2. § A szerzők kötelezettségei

(1) A közlésre vonatkozó irányelvek: Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

(2) Eredetiség és plágium: A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen hivatkozni rájuk.

(3) Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás: Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan, ezért kérjük, hogy a szerzők első közlésre szánt kéziratokat küldjenek a szerkesztőségnek.

(4) A forrásokra való hivatkozás: Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazon a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.

(5) A tanulmányszerzői tisztség: Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány alapötletéhez, megtervezéséhez, megszövegezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási folyamat bizonyos lényeges szakaszaiban. A szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket, továbbá hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

(6) Közzététel és összeférhetetlenség: Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségi okokat, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. Ha a kutatás támogatásban részesült, akkor annak minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni.

(7) Alapvető hibák a megjelentetett művekben: Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőjét vagy kiadóját, és együtt kell működnie a szerkesztőbizottsággal a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

 

3. § A lektorok kötelezettségei

(1) Segítségnyújtás a szerkesztőbizottsági döntésekhez: A lektor segíti a szerkesztőbizottságot a döntéshozatalban, javaslatot tesz a tanulmány megjelentetésére vagy annak elutasítására; amennyiben arra szükség van, a lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.

(2) Hatékonyság: A felkért lektornak ésszerű időn belül nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a tanulmány értékelését. Amennyiben úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás értékeléséhez, vagy a megszabott határidőre nem fogja tudni megfelelően elkészíteni a véleményét, kötelessége értesíteni a szerkesztőbizottságot arról, hogy nem vállalja a lektorálást. Esethetőség szerint javasolhat más lektort is.

(3) Titoktartás: Minden értékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelni. Ezeket csak a szerkesztőbizottság engedélyével lehet nyilvánosságra hozni vagy másokkal megvitatni.

(4) Objektivitás: A tanulmány értékelését objektíven kell végezni. A szerző személyét érő kritika nem helyénvaló. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell azt alátámasztaniuk.

(5) A forrásokra való hivatkozás: A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett mérvadó tudományos munkákat. Bármely kijelentést megfelelően kell hivatkozni, amely már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztőbizottság figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.

(6) Közzététel és összeférhetetlenség: A tanulmány értékelése során megismert egyéni, eredeti megállapítások vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

 

4. § A szerkesztőség kötelezettségei

(1) A publikálásra vonatkozó döntések: A beérkezett tanulmányok közléséről a folyóirat szerkesztőbizottsága dönt. Amennyiben a tanulmányok megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek törekszünk azok megjelentetésére. A szerkesztőbizottságot azonban korlátozhatják a hatályban lévő, a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. Ezért a folyóirat szerkesztőbizottság tagja programot is futtathat a plágium kiszűrésére.

(2) Esélyegyenlőség: A szerkesztőbizottság mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a beküldött tanulmányokat.

(3) Titoktartás: A szerkesztőbizottság és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, akik lektorként szóba jöhetnek, valamint a kiadó.

(4) Közzététel és összeférhetetlenség: A szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.

 

5. § A Folyóirat archiválási politikája

(1) A Folyóirat szerzői a megjelent mű elektronikus változatát szabadon letölthetik, nyomtathatják, illetve változtatás nélkül további elektronikus felületeken nyilvánossá tehetik. A Folyóiratra vonatkozó azonosító adatok feltüntetése szükséges a nyilvánossá tétel során.

(2) Az olvasók számára lehetséges a Folyóiratban közölt művek elektronikus változatának a letöltése illetve kinyomtatása az 1. § (3) bekezdésében jelzett honlapról.

(3) A művek részbeni vagy teljes felhasználásakor a tudományterületnek megfelelő hivatkozást minden felhasználónak alkalmaznia kell.

(4) A Folyóirat a Sherpa/Romeo szerinti "kék" archiválási politikát alkalmazza: archiválható postprint (végleges, lektorált kézirat) vagy kiadói változat/PDF.