A talajbiztonság területén alkalmazott katasztrófavédelmi eljárásrend vizsgálata Magyarországon

doi: 10.32562/mkk.2024.1.9

Absztrakt

Talajaink fenntartható használatának záloga a talajdegradációt okozó veszélyforrások elkerülése, illetve a hatások mérséklése mellett a megfelelő jogszabályi háttér kidolgozása és a már szennyezett területek hatékony kármentesítése. Cikkemben a kármentesítés szakaszait és a leggyakrabban előforduló remediációs eljárásokat tekintem át. Továbbá bemutatom a szakemberek kárelhárítási tevékenységének támogatásához szükséges európai és hazai jogi hátteret. A cikk második felében két esettanulmányon keresztül világítok rá a talajszennyezések rövid és hosszú távú környezeti hatásainak veszélyeire, valamint ismertetem a kárelhárítás során alkalmazott intézkedéseket.

Kulcsszavak:

talajbiztonság kármentesítés Metallochem Aznalcóllar talajszennyezés

Hivatkozások

A környezetvédelmi kármentesítésről [é. n.]. Környezetvédelem. Online: https://xn--krnyezetvdelem-jkb3r.hu/kornyezeti-karmentesitesrol

Barcelona Field Studies Centre (2022): Damage to fragile environments: Doñana National Park pollution. Online: https://geographyfieldwork.com/DonanaCauses.htm

BATA Gábor – ANDÓ József (2005): Nehézfémmel szennyezett talajszelvény környezeti minősítő vizsgálata a Metallochemia-telephely (Budapest XXII. kerület) környezetében. Földtani Közlöny, 135(1), 91–111.

BOSCH, Xavier (1999): Doñana clean-up ’left half the soil still contaminated’. Nature, 398, 178. Online: https://doi.org/10.1038/18257

BRADL, H. – XENIDIS, A. (2005): Chapter 3 Remediation techniques. Interface Science and Technology, 6, 165–261. ISSN: 1573-4285. ISBN: 9780120883813. Online: https://doi.org/10.1016/S1573-4285(05)80022-5

BUNDSCHUH, Jochen et al. (2012): One century of arsenic exposure in Latin America: a review of history and occurrence from 14 countries. Science of the Total Environment, 429, 2–35. Online: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.06.024

CHO, I.-G. et al. (2019): Characteristics of metal contamination in paddy soils from three industrial cities in South Korea. Environmental Geochemistry and Health, 41, 1895–1907. Online: https://doi.org/10.1007/s10653-019-00246-1

CIMER Zsolt – KÁTAI-URBÁN Lajos – VASS Gyula (2015): Veszélyes üzemekkel kapcsolatos üzemazonosítási szabályozás értékelése – Európai szabályozás. Hadmérnök, 10(3), 78–91.

DOBOR József et al. (2021): Environmental pollution resulting from hazardous plant pollution, its charaterization from a disaster management point of view, and a summary of the lessons learned from the case. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, 6(3), 409–431.

ELBANA, Tamer – GABER, Hesham M. – KISHK, Fawzy M. (2018): Soil Chemical Pollution and Sustainable Agriculture. In El-Ramady, H. et al. (szerk.): The https://doi.org/10.1007/978-3-319-95516-2_11

ENDRÉDY István (2013): A szovjet csapatok kivonása Magyarországról és a környezeti károk felszámolásának története. Budapest–Balatonfűzfő: Palásthy Bt.

GRIMALT, Joan O. – FERRER, Miguel – MACPHERSON, Enrique (1999): The mine tailing accident in Aznalcollar. Science of The Total Environment, 242(1–3), 3–11. Online: https://doi.org/10.1016/S0048-9697(99)00372-1

HORVÁTH A. et al. (1980): A talaj nehézfém-szennyezettségének vizsgálata ólomkohó környezetében. Magyar Kémikusok Lapja, 35, 135–140.

HORVÁTH Zs. – JANSEN, G. P. – DE RUIJTER, T. F. (1994): Talaj- és talajvízszennyezés vizsgálat a nagytétényi Metallochemia gyár területén és környezetében. Hidrológiai Közlöny, 74(2), 81–83.

İSEL, Pinar et al. (2023): Natural and artificial radioactive pollution in sediment and soil samples of the Bosphorus, Istanbul. Environmental Science and Pollution Ressearch, 30, 70937–70949. Online: https://doi.org/10.1007/s11356-023-27455-7

KHANNA, Richa – GUPTA, Shilpi (2018): Agrochemicals as a potential cause of ground water pollution: A review. International Journal of Chemical Studies, 6(3), 985–990.

KÖNINGER, J. et al. (2022): In defence of soil biodiversity: Towards an inclusive protection in the European Union. Biological Conservation, 268, 109475. Online: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109475

LEPEL Adrienn (2006): A budapesti barnamezős területek újrahasznosítása. Építés – Építészettudomány, 34(1–2), 121–148. Online: https://doi.org/10.1556/EpTud.34.2006.1-2.5

LÉVAI, Zsolt – SZŰCS-VÁSÁRHELYI, Nóra (2023): A természeti hatások által okozott közlekedési problémák vizsgálata a Dunakanyarban. In: GŐCZE, István – PADÁNYI, József (szerk.): Húsz év a katonai műszaki tudományok szolgálatában: A katonai műszaki tudományok tudományág időszerű kérdései, aktuális tudományos kutatási eredményei – Hallgatói kötet. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó. 295, 145–166.

LIANG, Tian (2023): Life cycle assessment-based decision-making for thermal remediation of contaminated soil in a regional perspective. Journal of Cleaner Production, 392, 136260. Online: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136260

LIU, Lianwen et al. (2018): Remediation techniques for heavy metal-contaminated soils: Principles and applicability. Science of The Total Environment, 633, 206–219. Online: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.161

MANDAL, Asit et al. (2020): Chapter 7 – Impact of agrochemicals on soil health. Agrochemicals Detection, Treatment and Remediation, 161–187. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-103017-2.00007-6

MIRSAL, Ibrahim A. (2008): Soil pollution, Origin, Monitoring & Remediation. 2nd edition. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.

MONTANARELLA, Luca – PANAGOS, Panos (2021): The relevance of sustainable soil management within the European Green Deal. Land Use Policy, 100, 104950. Online: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104950

NÉMETH Tamás szerk. (2001): Kármentesítési Kézikönyv 4. Kármentesítési technológiák. Budapest: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

NÉMETH Tamás szerk. (2003a): Kármentesítési Útmutató 5. Kármentesítési beruházások műszaki ellenőrzése. Budapest: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

NÉMETH Tamás szerk. (2003b): Kármentesítési Útmutató 6. Tényfeltárás és monitoring; A szennyezett területek tényfeltárása és a kármentesítési monitoring rendszerek. Budapest: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

PICHTEL, John (2012): Distribution and Fate of Military Explosives and Propellants in Soil: A Review. Applied and Environmental Soil Science, 33. Online: https://doi.org/10.1155/2012/617236

RODRÍGUEZ-EUGENIO, Natalia – MCLAUGHLIN, Michael – PENNOCK, Daniel (2018): Soil Pollution: a hidden reality. Róma: FAO, 142.

RODRIGUEZ-SEIJO, Andres et al. (2016): Copper, Chromium, Nickel, Lead and Zinc Levels and Pollution Degree in Firing Range Soils. Land Degradation & Development, 27(7), 1721–1730. Online: https://doi.org/10.1002/ldr.2497

SHI, Liang et al. (2023): Modeling phytoremediation of heavy metal contaminated soils through machine learning. Journal of Hazardous Materials, 441, 129904. Online: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129904

SINGH, Divya et al. (2020): Impacts of agrochemicals on soil microbiology and food quality. Agrochemicals Detection, Treatment and Remediation, 101–116. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-103017-2.00004-0

Soil Degradation (2019). NSW Environment and Heritage. Online: https://www.environment.nsw.gov.au/topics/land-and-soil/soil-degradation

STEFANOVITS Pál – FILEP György – FÜLEKY György (1999): Talajtan. Budapest: Mezőgazda.

SZŰCS-VÁSÁRHELYI Nóra (2019): A talajszennyezésről általában, különös tekintettel a szervetlen szennyező anyagokra. Hadmérnök, 14 (4), 127-146. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.4.8

TÓTH Zsolt (2017): Soil protection in the EU: the most important soil-related EU policies and legal sources = Talajvédelem az Európai Unióban: a talajt érintő legfontosabb uniós politikák és jogforrások. Agrár- és Környezetjog, 12(22), 202–246. Online: https://doi.org/10.21029/JAEL.2017.22.202

TÓTH Zsolt (2018): Próbálkozások egy egységes és átfogó uniós talajvédelmi politika megteremtésére. Iustum Aequum Salutare, 3, 219–236.

VÁRALLYAY György (2015): Soil, as a multifunctional natural resource. Columella - Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 2, 9–19. Online: https://doi.org/10.18380/SZIE.COLUM.2015.1.9.

VÁRI, Anna (1996): Uncertainties about the Health Effects of Heavy Metal Contamination: The Case of Metallochemia. In SUBLET, Virginia H. – COVELLO, Vincent T. – TINKER, Tim L. (szerk.): Scientific Uncertainty and Its Influence on the Public Communication Process. Dordrecht: Springer. Online: https://doi.org/10.1007/978-94-015-8619-1_8

VIDAL, Miquel et al. (1999): Prediction of the impact of the Aznalcóllar toxic spill on the trace element contamination of agricultural soils. Science of The Total Environment, 242(1–3), 131–148. ISSN: 0048-9697. Online: https://doi.org/10.1016/S0048-9697(99)00380-0

Jogi források

- 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

- 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

- 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet a felszín alatti vizek védelméről

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A gazdaságtól asztalig stratégia egy igazságos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért, COM/2020/381 végleges

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az EU biodiverzitási stratégiája 2030-ig A természet visszahozása életünkbe, COM/2020/380 végleges

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az EU talajstratégiája 2030-ig Az egészséges talaj előnyeinek kihasználása az emberek, az élelmiszerek, a természet és az éghajlat szempontjából, COM/2021/699 végleges

A Tanács 93/626/EGK határozata (1993. október 25.) a biológiai sokféleségről szóló egyezmény megkötéséről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/591 határozata (2022. április 6.) a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről. EGT-vonatkozású szöveg

Egységes szerkezetbe foglalt szöveg: A Tanács 1991. december 12-i irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (91/676/EGK)

Egységes szerkezetbe foglalt szöveg: A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állat- és növényvilág védelméről

Egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás)

European Commission (2021): Zero Pollution Action Plan. Online: https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en

FAO–ITPS (2015): Status of the World’s Soil Resources (SWSR) – Main Report. Food and Agriculture Organization of the United Nations and Intergovernmental Technical Panel on Soils. Rome, Italy. Online: https://www.fao.org/3/i5126e/i5126e.pdf

Key definitions [é. n.]. FAO SOILS PORTAL. Online: www.fao.org/soils-portal/about/all-definitions/en">FAO

Soil Degradation [é. n.]. FAO SOILS PORTAL. Online: https://www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-restoration/en/