A Műszaki Katonai Közlöny lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a kapcsolódó területeken elért kutatási eredményeik közzétételére.

A folyóirat évente 4 lapszámban jelenik meg. Alkalmanként tematikus különszámok (pl. konferencia kiadványok) is kiadásra kerülnek.  

 

SZERZŐI JOGI KÖZLEMÉNY

 

ETIKAI KÓDEX

A Műszaki Katonai Közlöny Online folyóirat a beküldött kéziratok lektorálására szakmai lektort kér fel. A kézirat szerzője csak a lektorálás tartalmát ismerheti meg, a lektor személyét nem. Emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőbizottságának, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat.

Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Committee on Publication Ethics - Publikációs Etikai Bizottság http://publicationethics.org/about) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.

 

A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI

1. A közlésre vonatkozó irányelvek

Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A kézirat háttéradatait pontosan kell bemutatni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

2. Eredetiség és plágium

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen hivatkozni kell rájuk.

3. Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás

Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kézirat különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kézirat több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

4. A forrásokra történő hivatkozás

Az idézett forrásművekre minden esetben megfelelően, pontosan kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazon a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.

5. A kéziratszerzői tisztség

Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott kézirat alapötletéhez, megtervezéséhez, megszövegezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a kézirathoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási folyamat bizonyos lényeges szakaszaiban. A szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket, továbbá hogy minden társszerző látta és jóváhagyta a kézirat végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába!

6. Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségi okokat, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. Ha a kutatás anyagai támogatásban részesült, akkor annak minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni.

7. Alapvető hibák a megjelentetett művekben

Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat főszerkesztőjét vagy kiadóját, és együtt kell működnie a Szerkesztőbizottsággal a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

 

A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI

1. Segítségnyújtás a Szerkesztőbizottsági döntésekhez

A lektor segíti a Szerkesztőbizottságot a döntéshozatalban, javaslatot tesz a kézirat megjelentetésére vagy annak elutasítására; amennyiben arra szükség van, a lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.

2. Hatékonyság

A felkért lektornak a megadott időn belül nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a kézirat értékelését. Amennyiben úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás értékeléséhez, vagy a megszabott határidőre nem fogja tudni megfelelően elkészíteni a véleményét, kötelessége értesíteni a Szerkesztőbizottságot arról, hogy nem vállalja a lektorálást.

3. Titoktartás

Minden értékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelni. Ezeket csak a Szerkesztőbizottság engedélyével lehet a lektornak másokkal megvitatni.

4. Objektivitás

A kézirat értékelését objektíven kell végezni. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell azt alátámasztaniuk.

5. A forrásokra történő hivatkozás

A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett mérvadó tudományos munkákat. Bármely kijelentést megfelelően kell hivatkozni, amely már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a Szerkesztőbizottság figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.

6. Közzététel és összeférhetetlenség

A kézirat értékelése során megismert egyéni, eredeti megállapítások vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a kézirattal kapcsolatban álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

 

A SZERKESZTŐSÉG KÖTELESSÉGEI

1. A publikálásra vonatkozó döntések

A folyóirat Szerkesztőbizottsága dönt a beérkezett kéziratok közléséről. Törekszünk az beküldött kéziratok megjelentetésére, ha azok megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek. A Szerkesztőbizottságot azonban korlátozhatják a hatályban lévő, a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. A plágium kiszűrése számítógépes ellenőrző program futtatásával történhet.

2. Esélyegyenlőség

A Szerkesztőbizottság mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a beküldött tanulmányokat.

3. Titoktartás

A Szerkesztőbizottság és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban a megjelentetési folyamatban részt nem vevő személyeknek.

4. Közzététel és összeférhetetlenség

A Szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

A "Műszaki Katonai Közlöny"című időszaki elektronikus (online) folyóiratra vonatkozóan

Folyóirat adatai

Megnevezése: Műszaki Katonai Közlöny

Alapítója: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály

Alapító székhelye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Alapítás éve: 2012

Tevékenység

 1. Előzmények

A Műszaki Katonai Közlöny (ISSN1219-4166) folyóiratot 1991-ben a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya alapította. A folyóirat lapszámai 2004-2006 között a Magyar Honvédség Műszaki Technikai Szolgálatfőnökséggel, majd 2007-2011 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel közös kiadásban jelentek meg nyomtatott formában.

2012-től kizárólag elektronikusan online felületen (ISSN 2063-4986) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (NKE HHK) és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya közösen gondozza a lapot, amely színvonalas fóruma az egyetemen folyó tudományos munkának.

 1. Célok

A Műszaki Katonai Közlöny időszaki, lektorált online folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni elsősorban a katonai műszaki szakma iránt érdeklődőknek, oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzétételére a hadtudományok és a katonai műszaki tudományok tudományágakban.

Működés

 1. Szerkesztőbizottság

A Műszaki Katonai Közlöny független, a hadtudományokkal és a katonai műszaki tudományokkal kapcsolatos tudományos közéleti irányvonalú lap.

A Műszaki Katonai Közlöny online folyóirat vezető testülete a Szerkesztőbizottság, amely jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, publikációk leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra. A Szerkesztőbizottság elnökét és tagjait az NKE HHK dékán javaslatára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora bízza meg.

A Műszaki Katonai Közlöny online folyóirat működési feltételeiről az NKE HHK dékánja gondoskodik.

 1. Megjelenési gyakoriság

A Műszaki Katonai Közlöny tudományos, időszaki online kiadvány, amely évente négy alkalommal jelenik meg.

 1. Megjelenési formátum

A Műszaki Katonai Közlöny megjelentetése online formában, csak elektronikusan történik.

 1. A folyóirat internetes elérhetősége

A Műszaki Katonai Közlöny lapszámai a http://journals.uni-nke.hu/index.php/mkk, valamint a https://mkk.uni-nke.hu/nyitolap weboldalakon érhetők el.

 1. A folyóirat terjedelme

A Műszaki Katonai Közlöny lapszámainak terjedelme legalább 8 szerzői ív (320 000 karakter szóközökkel együtt) és legfeljebb tizennégy szerzői ív (560 000 karakter szóközökkel együtt). Összevont lapszám esetén a terjedelem 12-18 ív (480 000–720 000 karakter) közötti.

 1. Folyóirat szerkezete

A Műszaki Katonai Közlöny magyar és angol nyelvű tudományos publikációkat jelentet meg, rovatokba történő besorolás nélkül.

 1. A folyóiratra vonatkozó szabályok

A Műszaki Katonai Közlöny oldalain megjelent publikációk minősített adatokat és információkat nem tartalmazhatnak.

 1. Költségvetés, pénzügyi háttér, pénzügyi tervezés

A Műszaki Katonai Közlöny online folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a NKE gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a megjelent cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A Szerkesztőbizottság által a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására felkért személyek részére lektori díj nem jár.

A Műszaki Katonai Közlöny online folyóirat részére az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ biztosít tárhelyet.

 1. Impresszum

Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. – Ludovika Press

Kiadó székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 1.

Kiadásért felelős: Koltányi Gergely ügyvezető

Főszerkesztő: Dr. Kovács Zoltán

Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Padányi József

A kiadvány azonosítószáma: ISSN 2063-4986

Szerkesztőség címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.; „A” épület 9. emelet, 949. iroda

Levelezési címe: 1581 Budapest Pf. 15.

Email: mkk@uni-nke.hu

ISSN 2063-4986