https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/issue/feed Műszaki Katonai Közlöny 2024-05-23T15:14:10+02:00 Kovács Zoltán kovacs.zoltan@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7229 A 3D-nyomtatási technológia oktatásának lehetőségei és feltételei a műszakitiszt-képzésben 2024-02-09T19:38:37+01:00 Daruka Norbert daruka.norbi@gmail.com Dénes Kálmán denes.kalman.1975@gmail.com Ember István ember.istvan@uni-nke.hu Kovács Zoltán Tibor drkzt1@gmail.com Vég Róbert vegh.robert@uni-nke.hu <p>A cikkben ismertetett kutatás célja az additív gyártástechnológia, annak részeként kiemelten a 3D-nyomtatás műszakitiszt-képzésbe történő integrálásának vizsgálata. A dolgozat első részében bemutatjuk az additív gyártási folyamatot, valamint előnyeit és korlátait egyaránt annak érdekében, hogy igazoljuk létjogosultságát a katonai feladatokban. Ismertetjük azt a feltételrendszert, amely a 3D-nyomtatási eljárás eredményes alkalmazásához szükséges a katonai szervezeteknél. A cikk fő részében tárgyaljuk azokat a személyi kompetenciákat, amelyek szükségesek a 3D-nyomtatás katonai körülmények között történő végrehajtásához. Végezetül részletesen foglalkozunk azokkal az oktatási lehetőségekkel, személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá oktatásszervezési feladatokkal, amelyek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar célkitűzéseivel összhangban biztosítják a műszaki hallgatók oktatását és képzését, valamint gyakorlati felkészítését a 3D-nyomtatás sikeres és hatékony végrehajtásához.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Daruka Norbert, Dénes Kálmán, Ember István, Kovács Zoltán Tibor, Vég Róbert https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7155 Műszaki kiválóságok: Szederjei Elemér altábornagy 2024-01-09T17:41:20+01:00 Balla Tibor balla.tibor@uni-nke.hu Padányi József padanyi.jozsef@uni-nke.hu <p>Szederjei Elemér katonai pályafutását szokványosnak is nevezhetnénk, hiszen nagyobb zökkenők nélkül haladt előre. Pedig olyan helyeken és időkben kellett helytállnia, mint Bosznia-Hercegovina, az első világháború hadszínterei és az azt követő zavaros időszak. Elsősorban – de nem kizárólagosan – az erődítés volt a szakterülete. Erődített Szarajevóban, Bosznia déli részén, Polában és az Ung völgyében. Kiemelkedő szakmai felkészültsége és hazája iránti rendíthetetlen hűsége emelte egyre magasabb beosztásokba.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Balla Tibor, Padányi József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6720 Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban 2023-04-17T15:24:29+02:00 Ádám Balázs adambalazs60@gmail.com <p>A Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban című négyrészes cikksorozat fő célja a Mesterséges Intelligencia Alapú Tűzszerész Támogató Információs Rendszer bemutatása. A cikksorozat záró, IV. részében bemutatom a rendszer képi adatbázisának felépítését az egyes kategóriák, csoportok és alcsoportok ismertetésével. Szó esik az adatbázis tanulóhalmazát alkotó képek elkészítési technikájáról és az elkészült neurális hálók felismerési pontosságáról, annak fejlesztési lehetőségeiről. Továbbá a Mesterséges Intelligencia Alapú Tűzszerész Támogató Információs Rendszer rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési céljairól.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Ádám Balázs https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7174 Érzéketlen robbanóanyagok II. 2024-01-09T17:38:45+01:00 Daruka Norbert daruka.norbi@gmail.com <p>A technológia fejlődésének lehetőségeit kihasználva egyre nagyobb mértékben jelennek meg a modern technikai eszközök, illetve a hozzájuk rendszeresített érzéketlen lőszerek. Mivel az érzéketlen robbanóanyagok az elvárásoknak és a tesztek eredményeinek megfelelően, biztonságosan képesek kiváltani a korábban alkalmazott hajtó- vagy töltőanyagokat, ezért alkalmazásuk megkérdőjelezhetetlenné válik. Hazánkban is megjelentek (gyártásuk is tervezés alatt van) már azok a lőszertípusok, amelyeknek rendszerbe integrálásához nélkülözhetetlen a megfelelő tesztek, vizsgálati követelmények és az eszközök kezeléséhez szükséges alapvető információk biztosítása. Azoknak az országoknak, amelyek rendelkeznek tüzérséggel, aknavető eszközöket tartanak rendszerben, valamint rakétákkal látják el a légvédelmét vagy szerelik fel légierejüket, rendelkezniük kell a lőszereik, rakétáik bevizsgálásához szükséges képességekkel, lőkísérleti állomással, ellenőrző és bevizsgáló szakemberekkel. Mivel az érzéketlen lőszerek már megjelentek a Magyar Honvédség csapatainál is, és egyes típusok gyártása is előkészítő fázisba ért, fontosnak tartom felhívni a figyelmet azokra a követelményekre, tesztekre és az azok végrehajtásához szükséges infrastruktúrára, amelyek jelenleg még nem állnak rendelkezésre. Célom, hogy az érzéketlen robbanóanyagok, illetve az érzéketlen lőszerek vonatkozásában tájékoztatást adjak a jövőben a szakterületen foglalkoztatott vagy a téma iránt érdeklődők számára.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Daruka Norbert https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7063 A kútvizek minőségi paramétereinek vizsgálata Békés vármegyében 2023-10-26T08:27:48+02:00 Kaluzsa Anikó anikokaluzsa@gmail.com <p>A vízellátás egyik alternatívája a fúrt és ásott kutak vizének használata. A vízkészletek mennyisége és minősége a hidrogeológiai körülményektől függően változik. A felhasználási lehetőségek nagyban függnek a vízminőségtől. A vízadó réteg sajátosságai alapján a vízkezelési módok, valamint a vizek minőségi besorolása kulcsfontosságú a felhasználási cél determinálásához. Elsőként a területi adottságok tulajdonságainak elemzését követően elemeztem a mért értékeket. A kijelölt kutak vízmintáit az Alföldvíz Zrt. Központi Laboratóriumában vizsgáltam, majd a kémiai és bakteriológiai paraméterek alapján kielemeztem Békéscsaba és 30 km-es vonzáskörzetében a kútvizek minőségét, ezenkívül főkomponens-analízist is végeztem. Továbbá a vízminőség alapján értékeltem a fertőtlenítési módok hatékonyságát és a vizek felhasználhatóságát a vízminőség függvényében.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Kaluzsa Anikó https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7079 A hárompontos hátrametszés analóg megoldása a tüzér bemérő alegységek számára 2023-11-02T20:49:18+01:00 Andóczi-Balogh András Ádám andoczi.balogh.andras.adam@uni-nke.hu <p>A Magyar Honvédség jelenleg folyó fegyverzetieszköz-beszerzése mellett a tüzérségi eszközök kiszolgálására és a tüzér felderítési feladatok korszerű ellátása miatt is új bemérő- és felderítőeszközöket szerzett be. Ezen eszközöket GPS- és/vagy giroszkópos iránymérő berendezéssel látták el, amelyek önállóan képesek hálózati irányszög meghatározására. Azonban a bemérési, koordinátamegállapítási módok és számítások analóg ismerete továbbra is elengedhetetlen. A számítások megoldásának ismerete nemcsak adott helyzetben az esetleges hibák feltárását és megoldását segíti elő, hanem adott esetben az elektronikus és digitális rendszerek hiánya, hibája esetén is biztosítja a feladatok időbeni és pontos végrehajtását. A hárompontos hátrametszés az egyik legkomplexebb számítási feladat, azonban sikeres végrehajtása esetén pontos hálózati irányszöget és koordinátát ad. A feladat megoldásának segítése és egységesítése érdekében 2019-tól kezdve megoldólappal hajtották végre a számítási feladatokat a tüzértisztképzésben részt vevők. Az évek alatt a megoldólapot tovább pontosították és egyszerűsítették, olyan mértékig, hogy ezt követően a tüzér bemérő alegységek is használhatják.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Andóczi-Balogh András Ádám https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7025 A katasztrófamenekültek ideiglenes elhelyezéséhez szükséges infrastrukturális követelmények és egy nem kormányzati szervezet szerepe 2023-11-27T11:42:30+01:00 Tampu Stelian sztelian@gmail.com <p>A gyakori természeti és humanitárius katasztrófák nagyon sok feladat elé állítják az államok társadalmait, erre létrehozott megelőzési, elhárítási és helyreállítási szervezeteit, valamint nemzeti és nemzetközi civil szervezeteit. Jelen tanulmányunkban meghatározzuk a természeti és humanitárius katasztrófák fogalmát, történelmi és civilizációs összefüggéseit, a katasztrófák következményeit és hatásait az emberre és az ember környezetére. A katasztrófamenekültek jelensége nem modern kori jelenség, a történelem minden korszakában találkozunk katasztrófamenekültekkel, de ma már tudatosan foglalkozunk a természeti és humanitárius katasztrófák okaival és következményeivel, valamint igyekszünk tudatosan megelőzni, elhárítani és helyreállítani azokat. Mindazt, ami az emberi életet veszélyezteti, az emberi értékekben kárt tesz, valamint a társadalmi rétegekben sebezhetőséget idéz elő, az államok nemzeti és nemzetközi szerződések keretein belül együttműködve igyekeznek megelőzni és kivédeni. Az államok által működtetett szervek a civil szervezetekkel együtt gondoskodni tudnak az otthonukat elhagyó emberek elhelyezéséhez szükséges infrastruktúráról, ellátási szükségleteikről mindaddig, amíg visszatérhetnek otthonukba.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Tampu Stelian https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7096 The Effect of Radiant Heat on Polystyrene Thermal Insulation Materials 2023-11-20T12:32:39+01:00 László Gabriella gabriella.laszlo30@gmail.com <p>As a result of the increasingly stringent energy requirements of recent years, the issue of façade thermal insulation is gaining more and more prominence. Due to these requirements, layer thickness of insulation increases, or the use of materials with a better coefficient of thermal conductivity is preferred. These requirements are met by polystyrene insulation materials. Therefore, it is extremely important to know as much as possible the behaviour of polystyrene thermal insulation under the influence of fire and radiant heat. Its regulation is not coordinated in Europe, and the effect of radiant heat is not addressed by any country’s standard. In this paper, the behaviour of polystyrene thermal insulations, which are densely used in Hungary is examined, under the influence of radiant heat.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 László Gabriella https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7157 A talajbiztonság területén alkalmazott katasztrófavédelmi eljárásrend vizsgálata Magyarországon 2024-01-09T17:45:54+01:00 Szűcs-Vásárhelyi Nóra vasarhelyinora21@gmail.com <p>Talajaink fenntartható használatának záloga a talajdegradációt okozó veszélyforrások elkerülése, illetve a hatások mérséklése mellett a megfelelő jogszabályi háttér kidolgozása és a már szennyezett területek hatékony kármentesítése. Cikkemben a kármentesítés szakaszait és a leggyakrabban előforduló remediációs eljárásokat tekintem át. Továbbá bemutatom a szakemberek kárelhárítási tevékenységének támogatásához szükséges európai és hazai jogi hátteret. A cikk második felében két esettanulmányon keresztül világítok rá a talajszennyezések rövid és hosszú távú környezeti hatásainak veszélyeire, valamint ismertetem a kárelhárítás során alkalmazott intézkedéseket.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Szűcs-Vásárhelyi Nóra https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7136 A műszaki felszámolók támogatóképességei a terrorelhárításban 2023-12-30T14:56:00+01:00 Szalkai László szalkai.laszlo81@gmail.com <p>Tudatában kell lennünk, hogy az eltűnt idők elhivatott „harcosai” áldozatos munkájukkal, miként támogatták a terrorelhárítás műveleti állományának tevékenységét, a műszaki specialisták feladatát. Ezt a nehéz feladatkört csak néhányak képesek betölteni egy műveleti egységen belül. Szerteágazó tevékenységi körükkel, képességükkel arra hivatottak, hogy a műveleti csoportokat a nyílászárók megfelelő módban történő megnyitásával a lehető legrövidebb időn belül a műveleti területre juttassák, ha kell, robbanóanyag használatával is. Alapkiképzésük 6–7 hetes folyamat, amely során elsajátítják az erőszakos behatolási eszközök, a műveleti alpintechnikai tevékenységek, az operatív felderítési tevékenységek területén szükséges ismereteket, és azok birtokában támogatják saját műveleti egységüket a kiképzésük után.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Szalkai László https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7122 A kiképzési célú fegyverzeti eszközök és anyagok 3D-nyomtatásának lehetőségei 2023-12-13T18:55:42+01:00 Sebők István sebok.istvan78@gmail.com <p>A 3D-nyomtatás mint iparág már nemcsak otthoni vagy polgári felhasználásra készít termékeket, hanem egyre inkább helyet követel magának olyan speciális területeken is, mint a hadiipar. Bizonyos speciális esetekben a kiképzési anyagokkal történő ellátás piaci szereplők által és piaci körülmények között nem biztosítható. Ezért a Magyar Honvédségen belül saját ellátás biztosítása válik szükségessé.</p> 2024-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sebők István