A hazai belvízrendezés fejlődésének lehetséges irányai

doi: 10.32562/mkk.2023.2.8

Absztrakt

A belvizet mint igen komplex hidrometeorológiai jelenséget a hazai vízgazdálkodás sajátjának tekinthetjük. A belvízi elöntések kialakulását számos természetes és antropogén tényező befolyásolja, amelyekhez elengedhetetlen a területi sajátosságok figyelembevételével alkalmazkodni a hatékony vízkárelhárítás végrehajtása érdekében. A cikkben átfogó képet kapunk a belvízi elöntések kialakulását befolyásoló tényezőkről. A hazai belvízrendezés hosszú múltra tekint vissza. Az elmúlt 80 év alatt egy rendkívül összetett belvízelvezető hálózat épült ki a síkvidéki területeken. Ezen rendszerek rekonstrukciója mára elengedhetetlenné vált, emellett fenntartásuk is komoly kihívás elé állítja a hazai szakembereket. A szerző ismerteti a belvízrendezés alapvető műszaki megoldásait. A cikk kiemelt figyelmet fordít a hazai belvízrendezés stratégiai irányvonalainak fejlődésére. A belvízrendezést szorosan össze kell kötni az integrált vízgazdálkodás szemléletével. A jövőben nem elegendő a többletvíz elvezetésének elvét követni, összetettebb, fenntarthatóbb vízgazdálkodást kell teremteni.

Kulcsszavak:

belvízrendezés vízkár vízgazdálkodás belvízi elöntés stratégia

Hivatkozások

Bárdos Zoltán – Muhoray Árpád (2012): A belvíz kialakulása és az ellene való védekezés lehetőségének a vizsgálata. Hadmérnök, 7(1), 78–90.

Bíró Tibor (2016): A hazai belvízkutatás néhány időszerű kérdése. Hidrológiai Közlöny, 96(2), 5–12.

Bíró Tibor (2017): Amikor sok víz van a területen – Belvíz. Magyar Tudomány, 178(10), 1216–1227. Online: https://doi.org/10.1556/2065.178.2017.10.5

Bíró Tibor et al. (2000): Térinformatikai módszerek alkalmazása a belvíz-veszélyeztetettség térképezésében. In Borsosné Pallagi Nóra (szerk.): A Magyar Hidrológiai Társaság XVIII. Országos Vándorgyűlése. Budapest: Magyar Hidrológiai Társaság (MHT), 754–760.

Forgóné Nemcsics Mária (2000): Belvízkár elhárító rendszerek fejlesztésének mezőgazdasági megalapozása földrajzi információs rendszerrel. PhD-disszertáció. Gödöllő: Szent István Egyetem. Online: https://archive2020.szie.hu/file/tti/archivum/Forgoe_phd.pdf

Halász László – Földi László (2014): Környezetbiztonság. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/100403/562.pdf?sequence=1

Lénárt Csaba – Tamás János – Bíró Tibor (1997): Digitális terepmodellek (DTM-ek) használata a vízgazdálkodásban. In Bezdán Mária (szerk.): Magyar Hidrológiai Társaság XV. Országos Vándorgyűlése, Magyar Hidrológiai Társaság (MHT). Budapest. 880–892.

Vizi Dávid Béla (2019): Belvízi elöntések környezetbiztonsági vonatkozásai. Műszaki Katonai Közlöny, 29(4), 5–20. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2019.4.1

Jogi források

- 2000/60/EK Víz Keretirányelv

- 2007/60/EK irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről

Internetes források

Laczi Zoltán (2018): Bemutatkozik a KÖTIVIZIG. Online: https://www.kotivizig.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1626:bemutatkozik-a-koetivizig&catid=39:bemutatkozas&Itemid=60

Mauser, Wolfram – Stolz, Roswitha (2018): Danube River Basin Climate Change Adaptation. Final Report. Munich: Department of Geography. Online: https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/danube_climate_adaptation_study_2018.pdf

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) (2015): Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképezése Magyarország síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek). Szarvas: NAIK ÖVKI. Online: https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/81E46637-D6E2-469B-A482-298613A06132/1.%20melleklet%20Belvizi%20veszelyterkepezes%20eredmenyei.pdf

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) (2017): Nemzeti Vízstratégia. Online: https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/997966DE-9F6F-4624-91C5-3336153778D9/Nemzeti-Vizstrategia.pdf

Somlyódy László szerk. (2011): Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok. Budapest: MTA. Online: http://www.gwpmo.hu/sources/root/upload/viz_net.pdf

Szlávik Lajos szerk. (2016): Vízkárelhárítási kézikönyv. Budapest: Országos Vízügyi Főigazgatóság. Online: https://www.ovf.hu/hu/hirek-ovf/vizkarkonyv