A Magyar Rendészet folyóirat szerkesztősége a tanulmányok szakmai-tudományos ellenőrzésére lektorokat kér fel. A lektor csak a tanulmány szövegét, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg – kettős vak lektorálás. Emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőbizottságának, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, https://publicationethics.org/core-practices). Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.

1. § A Szabályzat célja és hatálya

(1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Folyóirat által a nemzetközi tudományos közélet alapelveit is implementáló publikációs etikai szabályok rendszerét.

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a szerzőkre, a lektorokra, a kiadói munkálatokban közreműködőkre, a főszerkesztőre, a Szerkesztőségre és a Szerkesztőbizottságra.

(3) A Folyóirathoz kapcsolódó egyéb szabályozók, így különösen az Alapító Okirat, valamint a Közlési feltételek rendelkezéseit a jelen Szabályzatban foglaltakkal együtt kell alkalmazni. A Folyóirat vonatkozásában releváns szabályozók rendszere a ppb.mk.uni-nke.hu honlapon található.

(4) Jelen Szabályzatban foglalt etikai előírások mellett be kell tartani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Etikai Kódexének rendelkezéseit is (https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Etikai-Kodex-hataly-2019.-VIII.-1-tol.pdf).

(5) A Folyóirat által megfogalmazott erkölcsi szabályokat a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek el kell fogadnia, tevékenysége során a Szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárnia.

(6) A szerző a kéziratának a Szerkesztőség részére történő leadásával magára nézve kötelezően alkalmazandónak ismeri el a Szabályzat előírásait.

(7) A kiadó részéről a kiadási folyamat megkezdését a jelen Szabályzat elfogadásának kell tekinteni.

2. § A szerzők kötelezettségei

1. A közlésre vonatkozó irányelvek

Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

2. Eredetiség és plágium

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen hivatkozni rájuk.

3. Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás

A közlésre benyújtott kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése nem megengedett. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

4. A forrásokra való hivatkozás

Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazon a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.

5. A tanulmányszerzői tisztség

Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány alapötletéhez, megtervezéséhez, megszövegezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási folyamat bizonyos lényeges szakaszaiban. A szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint, hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket továbbá, hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

6. Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségi okokat, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. Ha a kutatás támogatásban részesült, akkor annak minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni.

7. Alapvető hibák a megjelentetett művekben

Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőjét vagy kiadóját, és együtt kell működnie a szerkesztőbizottsággal a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

3. § A lektorok kötelezettségei és a lektorálás módja

1. Segítségnyújtás a szerkesztőbizottsági döntésekhez

A lektor segíti a szerkesztőbizottságot a döntéshozatalban, javaslatot tesz a tanulmány megjelentetésére vagy annak elutasítására; amennyiben arra szükség van, a lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében, rámutat tévedésekre, hibákra, esetleg javasol korrekciókat.

2. Hatékonyság

A felkért lektornak észszerű időn belül nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a tanulmány értékelését. Amennyiben úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás értékeléséhez, vagy a megszabott határidőre nem fogja tudni megfelelően elkészíteni a véleményét, kötelessége értesíteni a szerkesztőbizottságot arról, hogy nem vállalja a lektorálást.

3. Titoktartás

Minden értékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelni. Ezeket csak a szerkesztőbizottság engedélyével lehet nyilvánosságra hozni vagy másokkal megvitatni.

4. Objektivitás

A tanulmány értékelését objektíven kell végezni. A szerző személyét érő kritika nem helyénvaló. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell azt alátámasztaniuk.

5. A forrásokra való hivatkozás

A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett mérvadó tudományos munkákat. Bármely kijelentést megfelelően kell hivatkozni, amely már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztőbizottság figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.

6. Közzététel és összeférhetetlenség

A tanulmány értékelése során megismert egyéni, eredeti megállapítások vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

4. § A Szerkesztőség kötelezettségei és a mű befogadása, valamint közlésre bocsátása

1. A publikálásra vonatkozó döntések

A folyóirat szerkesztőbizottsága dönt a beérkezett tanulmányok közléséről. Törekszünk az elküldött tanulmányok megjelentetésére, ha azok megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek. A szerkesztőbizottságot azonban korlátozhatják a hatályban lévő, a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. Ezért a folyóirat szerkesztőbizottság tagja programot is futtathat a plágium kiszűrésére.

2. Esélyegyenlőség

A szerkesztőbizottság mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a beküldött tanulmányokat.

3. Titoktartás

A szerkesztőbizottság és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, akik lektorként szóba jöhetnek, valamint a kiadó.

4. Közzététel és összeférhetetlenség

A szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.

5. § A Folyóirat archiválási politikája

(1) A Folyóirat szerzői a megjelent mű elektronikus változatát szabadon letölthetik, nyomtathatják, illetve változtatás nélkül további elektronikus felületeken nyilvánossá tehetik. A Folyóiratra vonatkozó azonosító adatok feltüntetése szükséges a nyilvánossá tétel során.

(2) Az olvasók számára lehetséges a Folyóiratban közölt művek elektronikus változatának a letöltése illetve kinyomtatása az 1. § (3) bekezdésében jelzett honlapról.

(3) A művek részbeni vagy teljes felhasználásakor a tudományterületnek megfelelő hivatkozást minden felhasználónak alkalmaznia kell.

(4) A Folyóiratban megjelenő művek közzétételre kerülnek a REAL-J, az MTA Könyvtárának Repozitóriumában is, valamint a rájuk mutató linkek a Folyóirat Facebook-közösségi oldalán is megjelennek.

(5) A Folyóirat a Sherpa/Romeo szerinti "kék" archiválási politikát alkalmazza: archiválható postprint (végleges, lektorált kézirat) vagy kiadói változat/PDF.