Repüléstudományi Közlemények https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz <p>A <strong>Repüléstudományi Közlemények</strong> (RepTudKoz)&nbsp;időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.</p> hu-HU <p>ETIKAI KÓDEX</p> <p>A <strong>Repüléstudományi Közlemények</strong> című folyóirat a tanulmányok lektorálására két lektort kér fel, a lektor csak a tanulmány szövegét, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg – kettős vak lektorálás. Emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőbizottságának, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, http://publicationethics.org/about) <em>Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek </em>(Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.</p> <ol> <li class="show">A SZERKESZTŐSÉG KÖTELESSÉGEI</li> <li class="show"><strong> A publikálásra vonatkozó döntések</strong></li> </ol> <p>A folyóirat szerkesztőbizottsága dönt a beérkezett tanulmányok közléséről. Törekszünk az elküldött tanulmányok megjelentetésére, ha azok megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek. A szerkesztőbizottságot azonban korlátozhatják a hatályban lévő, a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. Ezért a folyóirat szerkesztőbizottság tagja programot is futtathat a plágium kiszűrésére.</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong> Esélyegyenlőség</strong></li> </ol> <p>A szerkesztőbizottság mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a beküldött tanulmányokat.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong> Titoktartás</strong></li> </ol> <p>A szerkesztőbizottság és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, akik lektorként szóba jöhetnek, valamint a kiadó.</p> <ol start="4"> <li class="show"><strong> Közzététel és összeférhetetlenség</strong></li> </ol> <p>A szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.</p> <ol> <li class="show">A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI</li> <li class="show"><strong> Segítségnyújtás a szerkesztőbizottsági döntésekhez</strong></li> </ol> <p>A lektor segíti a szerkesztőbizottságot a döntéshozatalban, javaslatot tesz a tanulmány megjelentetésére vagy annak elutasítására; amennyiben arra szükség van, a lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong> Hatékonyság</strong></li> </ol> <p>A felkért lektornak ésszerű időn belül nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a tanulmány értékelését. Amennyiben úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás értékeléséhez, vagy a megszabott határidőre nem fogja tudni megfelelően elkészíteni a véleményét, kötelessége értesíteni a szerkesztőbizottságot arról, hogy nem vállalja a lektorálást.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong> Titoktartás</strong></li> </ol> <p>Minden értékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelni. Ezeket csak a szerkesztőbizottság engedélyével lehet nyilvánosságra hozni vagy másokkal megvitatni.</p> <ol start="4"> <li class="show"><strong> Objektivitás</strong></li> </ol> <p>A tanulmány értékelését objektíven kell végezni. A szerző személyét érő kritika nem helyénvaló. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell azt alátámasztaniuk.</p> <ol start="5"> <li class="show"><strong> A forrásokra való hivatkozás</strong></li> </ol> <p>A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett mérvadó tudományos munkákat. Bármely kijelentést megfelelően kell hivatkozni, amely már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztőbizottság figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.</p> <ol start="6"> <li class="show"><strong> Közzététel és összeférhetetlenség</strong></li> </ol> <p>A tanulmány értékelése során megismert egyéni, eredeti megállapítások vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.</p> <p>III. A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI</p> <ol> <li class="show"><strong> A közlésre vonatkozó irányelvek</strong></li> </ol> <p>Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong> Eredetiség és plágium</strong></li> </ol> <p>A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen hivatkozni rájuk.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong> Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás</strong></li> </ol> <p>Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.</p> <ol start="4"> <li class="show"><strong> A forrásokra való hivatkozás</strong></li> </ol> <p>Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazon a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.</p> <ol start="5"> <li class="show"><strong> A tanulmányszerzői tisztség</strong></li> </ol> <p>Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány alapötletéhez, megtervezéséhez, megszövegezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási folyamat bizonyos lényeges szakaszaiban. A szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket, továbbá hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.</p> <ol start="6"> <li class="show"><strong> Közzététel és összeférhetetlenség</strong></li> </ol> <p>Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségi okokat, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. Ha a kutatás támogatásban részesült, akkor annak minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni.</p> <ol start="7"> <li class="show"><strong> Alapvető hibák a megjelentetett művekben</strong></li> </ol> <p>Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőjét vagy kiadóját, és együtt kell működnie a szerkesztőbizottsággal a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.</p> RepTudKozl@uni-nke.hu (Repüléstudományi Közlemények Szerkesztősége) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Fri, 07 May 2021 17:51:23 +0200 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Drónok alkalmazásának lehetőségei https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5199 <p>A cikkben a szerzők bemutatják a drónok alkalmazásának lehetőségeit. Rövid bevezetést követően, a pilóta nélküli légi járművekkel és légijármű-rendszerekkel foglalkozunk, majd ezt követően a drónok fejlődését, alkalmazási területeit, felhasználásukat és a jövőbeni lehetőségeiket taglaljuk.</p> Békési Bertold, Seres József Copyright (c) 2021 Dr. Békési Bertold, Seres József http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5199 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Katonai helikopterek múltja, jelene és jövője https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4908 <p>A tervezők képzeletét a merevszárnyú repülőgépek fejlődésével párhuzamosan a forgószárnyas repülés lehetősége is megmozgatta. Bár négy évvel a Wright fivérek repülése után, 1907-ben felemelkedett az első helikopter is, még hosszú időnek kellett eltelnie az első gyakorlatban is használható helikopterek megszületéséig. Ennek fő oka az volt, hogy a helikopterrepülésre jellemző aszimmetrikus áramlási viszonyok, a forgószárny vezérlésének bonyolultsága és a reakciónyomaték kiegyensúlyozásának nehézségei sokáig megoldhatatlan feladatot jelentettek a tervezőknek. Az 1930-as években azonban az autogirókkal szerzett tervezési és repülési tapasztalatokkal egyre közelebb kerültek a helikopterrepülés gyakorlati problémáinak megoldásához. Az 1940-es években ezzel megkezdődhetett a repülés forgószárnyas korszaka, amit szélsebesen követett nagyszámú megjelenésük és széles körben való alkalmazásuk mind a polgári, mind a katonai repülés területén. Ebben a cikkben ezt a folyamatot szeretném bemutatni. A téma nagysága miatt természetesen csak egy-egy szelet bemutatására, a jelentősebb mérföldkövekre kitérve. </p> Varga Béla Copyright (c) 2021 Dr. Varga Béla http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4908 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 A pilóta nélküli légi járművek jövőbeli alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5157 <p>A szerzők kutatásukban a pilóta nélküli légi járművek közszolgálati, illetve közszolgáltatási területen történő alkalmazhatóságát vizsgálják. Kitértek az eddigi alkalmazási területek vizsgálata mellett a jövőbeni alkalmazási területek trendeken nyugvó lehetőségeire is. Fő kérdésként arra keresték a választ, hogy melyek azok a kritikus infrastruktúrák vagy egyéb kiemelt célterületek, amelyek a pilóta nélküli légi járművekkel (UAV) üzemszerűen felügyelhetők, a mindennapi üzemeltetést támogatni tudják. A vizsgálat eredményeként célterületként azonosították a fotovoltaikus naperőműveket, az energiatermelésben részt vevő létesítményeket, illetve a hulladékgazdálkodási területet is. Előbbiek kiváló tesztterületei lehetnek a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésben és távfelügyeletben betöltött funkcióinak.</p> Szalkai László István, Ercsey Tamás Zsolt, Szép Károly Copyright (c) 2021 Dr. Szalkai László István, Ercsey Tamás, Szép Károly http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5157 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 A leggyakoribb hibák a légi közlekedésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4693 <p>Az emberi hiba kezelésének módja a biztonságkultúra jellegzetessége. A gyakori hibatípusok a repülésbiztonságot bemutató elméleti modellek (Reason; SHEL[L]; SRK) mindegyike számára értelmezhetők. A modellek azonban teljes egészében nem adnak kielégítő választ az emberi hiba természetére. A biztonságfilozófia emberi tényezőt érintő elemeinek feltárására a szerző a Transport Canada tipikus emberi hibákat felsoroló „Piszkos Tizenkettő” koncepcióját mutatja be.</p> Dudás Zoltán Copyright (c) 2021 Dr. Dudás Zoltán http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4693 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Gondolatok a légierő szervezeti és katonai vezetői kultúrájáról a Magyar Honvédségben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5032 <p>A légierő szervezeti kultúrája nagyon sokrétű, és emiatt egy bonyolult rendszert alkot. A repülés kicsivel több mint 100 éves múltja tele van olyan állomással, amely azonnal hatást fejtett ki rá. A légierő szervezeti kultúrája nagyon erős, de ezzel együtt érzékenynek is kell lennie, hisz ezzel képes haladni és felvenni a versenyt azzal a rohanó technológiai fejlődéssel, ami a világban zajlik. A légierő komplexitása, speciális feladatrendszere, a vele szemben támasztott magas követelmények gyors fejlődése, a szabályok kötöttsége mind hatással vannak a benne szolgálatot teljesítőkre, és nagy kihívást jelent a katonai vezetőire. A szervezeti kultúrája olyan értékeket és hagyományokat őriz magában, amelyeknek a továbbörökítése mindig is feladat kell hogy legyen függetlenül attól, hogy hova is fejlődik. Ehhez a vezetőknek úgy kell a vezetői kultúrájukat alakítani, hogy hosszú távon fenntartható legyen ez az állapot, és a kitűzött cél elérése mindenki számára ugyanolyan fontos legyen. </p> Szücs Péter Copyright (c) 2021 Szücs Péter http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5032 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Az Arriel 2E turboshaft hajtómű termikus elemzése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4904 <p>Egy adott gázturbinás hajtómű részletesebb vizsgálatát minden esetben meg kell előzze a hajtómű termikus körfolyamatának vizsgálata. A termikus körfolyamat- számítás eredményeit számos ehhez kapcsolódó probléma megoldásához felhasználhatjuk. Ilyen lehet például az egyes gépegységek további áramlástani vagy szilárdsági vizsgálata, vagy a hajtómű termikus matematikai modelljének felépítése, de nem utolsósorban információkat kaphatunk az adott hajtómű tervezett üzemmódjához kapcsolódó gépegységhatásfok-értékekről. Ez lehetőséget ad más hajtóművekkel való összehasonlításra és a vizsgált hajtómű termikus jellemzőinek értékelésére. Ebben a cikkben a szakdolgozatom részét képező Arriel 2E hajtómű elemzését végeztük el a konzulensem támogatásával. Ezt különösen érdekes feladatnak tartottam, annak fényében, hogy a Magyar Honvédségben rendszeresített H145M helikopterekbe is ezeket a hajtóműveket építették be.</p> Varga Béla, Barta Gábor Copyright (c) 2021 Dr. Varga Béla http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4904 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Meteorológiai szenzorok alkalmazása a kisgépes repülésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4900 <p>Egyes meteorológiai szenzorok mérete, energiaigénye mára olyan mértékben lecsökkent, hogy azokat nehézség nélkül tudják hordozni a kisgépes repülés résztvevői is. A motoros és vitorlázó repülőgépek, siklóernyők, sárkányrepülők, hőlégballonok, sőt a drónok is lehetnek aktív résztvevői a meteorológiai adatgyűjtésnek, ha az általuk repült útvonalakról naprakész információkat (szél-, hőmérséklet-, páratartalom-adatokat) küldenek a meteorológiai szolgálatoknak. A cikkben áttekintjük a lehetséges műszaki megoldásokat, és ismertetjük az NKE UAS ENVIRON kutatócsoportjával közös kísérleteink eredményeit.</p> Makkay Imre, Takács Sándor, Willand Péter Copyright (c) 2021 Prof. Dr. Makkay Imre, Takács Sándor, Willand Péter http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4900 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Repülőgép-hajtóművek égéstereinek áramlástani vizsgálata számítógépes szimulációban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4825 <p>Napjainkban a repülőgép-hajtóművek szerkezetének, elemeinek tervezésében, gyártásában a mérnökök számára elengedhetetlen egy-egy olyan számítógépes szoftver, amely a valósághoz hűen képes a közegek áramlásának fizikai-matematikai modellezésére vagy éppen a megmunkáló eszközök munkájának optimalizálására. Esetünkben a szimulációval könnyedén helyettesíthetők a költséges teszttermékek, valamint ezzel párhuzamosan csökkenthető a kísérletek során keletkező környezetszennyező anyagok légtérbe jutása, valamint a kivitelezésre vagy az esetleges fejlesztésre szánt idő is minimalizálható. Erre a feladatra leggyakrabban az ANSYS számítógépes szoftvert alkalmazzák. Ez egy olyan numerikus áramlástani szoftver, amely térben és időben folytonos műveleteket diszkretizál, így a hajtóművek égéstereinek vizsgálatára kiválóan alkalmazható. Cikkünkben az említett szoftvernek a szerzők által kitűzött feladatra való alkalmasságának elemzését, majd az alkalmazás eredményét kívánjuk bemutatni. Az elemzés során az ANSYS CFX szoftver segítségével hajtottuk végre a különféle hajtóművek áramlástani szimulációját. Célunk, hogy a publikáció végére az olvasó számára átfogó képet mutassunk az áramlástechnikai gépekben lejátszódó folyamatokról, ezen belül az égéstér szimulációjáról. </p> Sári János, Beneda Károly; Kavas László Copyright (c) 2021 Sári János http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4825 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 A tengerentúli járatok jelentősége a közép-európai regionális repülőterek fejlesztésében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/1022 <p>Tanulmányunk legfőbb célja az, hogy megvizsgálja, a tengerentúli járatok, különös tekintettel a Kínából érkező légi járatok milyen szerepet játszanak, játszhatnak egy térség, egy régió fejlesztésében. Hol és milyen módon érdemes és lehet ösztönözni a tengerentúli járatok elterjedését a regionális repülőterek fejlesztésében? A tengerentúli légi járatok milyen előnyökkel járhatnak a légi áru- és utasforgalom fejlesztése vonatkozásában, és egyúttal milyen veszélyeket hordozhatnak magukban egy régió számára? Közismert az, hogy Közép-Európa számos regionális repülőtere tudatosan törekszik a beutazó turizmusának és a légi áruforgalom növelése érdekében tengerentúli járatok nyitására. Melyek a legfőbb tapasztalatai ezeknek az erőfeszítéseknek? Magyarországon hol és milyen módon lenne érdemes belevágni ilyen irányú fejlesztésekbe? </p> Szilágyi Balázs, Novoszáth Péter Copyright (c) 2021 Szilágyi Balázs http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/1022 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Gondolatok a repülőgép-vezetőket érő pszichés terhelések hátteréről https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/783 <p>A cikk bemutatja, gyakorlati példákon keresztül rendszerezi és elemzi a repülőgép-vezetőket érő pszichés terhelések fajtáit, a döntések pszichológiai alapjait mindazon sajátos körülményt figyelembe véve, amivel egy légijármű-vezető találkozhat. Az írás kitér a haditechnika és annak üzemeltetési környezetének fejlődésével járó, az emberi szervezet működési folyamataira gyakorolt pszichológiai és fiziológiai hatásokra is.</p> Füleky András Copyright (c) 2021 Füleky András http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/783 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 A drónelhárítás módszerei és lehetőségei https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4690 <p>A szerzők bemutatják a távirányítású repülőgépes rendszerek jogszerűtlen alkalmazásából eredő veszélyforrásokat. Valós példákon keresztül illusztrálják a drónok rosszindulatú használatának veszélyeit. A lehetséges védekezési módok önmagukban nem elegendőek az ilyen felhasználásból adódó kockázatok lecsökkentésére, ám a rendelkezésre álló technológiák kombinálásával funkció és hatás szerint tagolt hatékony védelmi struktúra hozható létre. </p> Dudás Zoltán, Ujvári Bence Copyright (c) 2021 Dudás Zoltán http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4690 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Repüléskoordináló és -optimalizáló rendszer https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5246 <p>A cikkben a szerzők bemutatják a repüléskoordináló és - optimalizáló rendszert. Rövid bevezetést követően bemutatjuk az FMS funkcióit, felépítését. Ismertetjük a rendszer elemeit, típusait, valamint azok alapvető működését is. Célunk egy átfogó, könnyen megérthető összefoglaló elkészítése a repüléskoordináló és - optimalizáló rendszerről.</p> Békési Bertold, Sári János, Gajdács László Copyright (c) 2021 Dr. Békési Bertold, Sári János, Gajdács László http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5246 Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200