Repüléstudományi Közlemények https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz <p>A <strong>Repüléstudományi Közlemények</strong> (RepTudKoz)&nbsp;időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.</p> hu-HU <p>ETIKAI KÓDEX</p> <p>A <strong>Repüléstudományi Közlemények</strong> című folyóirat a tanulmányok lektorálására két lektort kér fel, a lektor csak a tanulmány szövegét, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg – kettős vak lektorálás. Emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőbizottságának, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, http://publicationethics.org/about) <em>Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek </em>(Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.</p> <ol> <li class="show">A SZERKESZTŐSÉG KÖTELESSÉGEI</li> <li class="show"><strong> A publikálásra vonatkozó döntések</strong></li> </ol> <p>A folyóirat szerkesztőbizottsága dönt a beérkezett tanulmányok közléséről. Törekszünk az elküldött tanulmányok megjelentetésére, ha azok megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek. A szerkesztőbizottságot azonban korlátozhatják a hatályban lévő, a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. Ezért a folyóirat szerkesztőbizottság tagja programot is futtathat a plágium kiszűrésére.</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong> Esélyegyenlőség</strong></li> </ol> <p>A szerkesztőbizottság mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a beküldött tanulmányokat.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong> Titoktartás</strong></li> </ol> <p>A szerkesztőbizottság és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, akik lektorként szóba jöhetnek, valamint a kiadó.</p> <ol start="4"> <li class="show"><strong> Közzététel és összeférhetetlenség</strong></li> </ol> <p>A szerkesztőbizottság tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.</p> <ol> <li class="show">A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI</li> <li class="show"><strong> Segítségnyújtás a szerkesztőbizottsági döntésekhez</strong></li> </ol> <p>A lektor segíti a szerkesztőbizottságot a döntéshozatalban, javaslatot tesz a tanulmány megjelentetésére vagy annak elutasítására; amennyiben arra szükség van, a lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong> Hatékonyság</strong></li> </ol> <p>A felkért lektornak ésszerű időn belül nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a tanulmány értékelését. Amennyiben úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás értékeléséhez, vagy a megszabott határidőre nem fogja tudni megfelelően elkészíteni a véleményét, kötelessége értesíteni a szerkesztőbizottságot arról, hogy nem vállalja a lektorálást.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong> Titoktartás</strong></li> </ol> <p>Minden értékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelni. Ezeket csak a szerkesztőbizottság engedélyével lehet nyilvánosságra hozni vagy másokkal megvitatni.</p> <ol start="4"> <li class="show"><strong> Objektivitás</strong></li> </ol> <p>A tanulmány értékelését objektíven kell végezni. A szerző személyét érő kritika nem helyénvaló. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell azt alátámasztaniuk.</p> <ol start="5"> <li class="show"><strong> A forrásokra való hivatkozás</strong></li> </ol> <p>A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett mérvadó tudományos munkákat. Bármely kijelentést megfelelően kell hivatkozni, amely már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztőbizottság figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.</p> <ol start="6"> <li class="show"><strong> Közzététel és összeférhetetlenség</strong></li> </ol> <p>A tanulmány értékelése során megismert egyéni, eredeti megállapítások vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.</p> <p>III. A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI</p> <ol> <li class="show"><strong> A közlésre vonatkozó irányelvek</strong></li> </ol> <p>Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong> Eredetiség és plágium</strong></li> </ol> <p>A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen hivatkozni rájuk.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong> Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás</strong></li> </ol> <p>Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.</p> <ol start="4"> <li class="show"><strong> A forrásokra való hivatkozás</strong></li> </ol> <p>Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazon a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.</p> <ol start="5"> <li class="show"><strong> A tanulmányszerzői tisztség</strong></li> </ol> <p>Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány alapötletéhez, megtervezéséhez, megszövegezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási folyamat bizonyos lényeges szakaszaiban. A szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket, továbbá hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.</p> <ol start="6"> <li class="show"><strong> Közzététel és összeférhetetlenség</strong></li> </ol> <p>Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségi okokat, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. Ha a kutatás támogatásban részesült, akkor annak minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni.</p> <ol start="7"> <li class="show"><strong> Alapvető hibák a megjelentetett művekben</strong></li> </ol> <p>Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőjét vagy kiadóját, és együtt kell működnie a szerkesztőbizottsággal a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.</p> RepTudKozl@uni-nke.hu (Repüléstudományi Közlemények Szerkesztősége) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Tue, 20 Jul 2021 12:49:44 +0200 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 A mesterséges intelligencia alkalmazhatósága a modern kori repülésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5285 <p>A cikkben a szerzők az Air Traffic Management (ATM)1 Student Invention Challenge keretein belül elért kutatási tevékenységüket ismertetik. A verseny feladataként a mesterséges intelligencia mint jövőbeli repüléstámogató és kiszolgáló technológia témáját választottuk és több a cikkben bemutatott aspektusát vizsgáltuk. A bevezetést, valamint a témához kapcsolódó, jelenleg is alkalmazott technológiák rövid ismertetését követően, a szerzők olyan kiaknázatlan lehetőségeket vázolnak fel, amelyek jelentős változást hozhatnak azoknak az innovatív megoldásoknak a területén, amelyek a repülés biztonságának és hatékonyságának biztosításához<br />szükségesek. A szerzők célja ismertetni a lehetséges fejlesztési irányokat, a jelenlegi kutatások felhasználásának segítségével.</p> Sári János, Békési Bertold, Vas Tímea, Kele Katalin, Magyar Martin, Szabó Richárd Copyright (c) 2021 Sári János, Békési Bertold, Vas Tímea, Kele Katalin, Magyar Martin, Szabó Richárd https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5285 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Women serving in the Royal Air Force (1938–1944) https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5189 <div class="t m0 x0 h6 y8 ff3 fs5 fc1 sc0 ls3 wsd">During World War II not only men served in the Royal Air Force. Sir Kingsley Wood, the Air Minister, formed the Civil Air Guard for supporting the Royal Air Force. Until July 1939<br />between three and four thousand people got their pilot’s licence, and there were a further ten thousand undergoing<br />training. Nine hundred of them were women.</div> Kovács Petra Copyright (c) 2021 Kovács Petra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5189 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 A hazai pilóta nélküli légijármű-rendszerekre vonatkozó szabályozás EU-s jogszabályoktól való eltéréseinek bemutatása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5305 <p>2018-ban lépett hatályba az új, a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról szóló (EU) 2018/ 1139 rendelet (más néven Alaprendelet vagy Basic Regulation). A hatályos Alaprendelet jelentőségét az adja, hogy immáron külön részt (VII. szakasz) szentel a pilóta nélküli légi járműveknek (drón), kiterjesztve az Európai Unió szabályozását a 150 kg-nál kisebb maximális felszállótömegű (MTOM) drónokra is, amely újabb uniós rendeletek révén részletszabályokkal is bővült. Cikkünkben bemutatjuk, hogy a 2021. január 1-je óta érvényben lévő EU-s keretszabályozáshoz képest a hazai jogszabályok hol és milyen eltéréssel léptek életbe.</p> Sándor Zsolt, Pusztai Máté Copyright (c) 2021 Sándor Zsolt, Pusztai Máté https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5305 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Az űrhajósok is karanténban voltak https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5036 <p>Az űrhajózás kezdetekor a kozmoszból behurcolt kórokozó mikroorganizmusoktól tartottak a szakemberek. Ezért az ősi járványmegelőző módszert, a karantént alkalmazták az űrből jövő fertőzések megakadályozására. Azonban a 2020. évben nem a kozmoszból, hanem a Földről jött egy újonnan megjelent víruspandémia. Jelenleg majdnem olyan hatásos gyógymódok nélkül állunk, mint amilyen tehetetlenül a régiek álltak a járványaikkal szemben. Az űrorvostan egyik prevenciós lehetőségét, a karantenizáció történetét mutatja be a Szerző, az Apollo-11 küldetéstől napjainkig, a Covid-19-fertőzés megelőzésére tett űrhajózás-biztonsági intézkedésekig.</p> Felkai Péter Copyright (c) 2021 Felkai Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5036 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Interpretations of Human Error in Aviation https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4691 <p>The author attempts to describe whether the human errors in aviation could be taken out of the system, or otherwise they are useful and prevention methods could be based on them. The human error, as parts of safety philosophy, are examined by many theories like the Reason theory, the SHEL(L) theory, and the SRK theory. Although, approaches and perspectives from which they circumscribe most of the frequent types of human error are different theories and conclusions have some similarities. One common element of them is, that they could not tell whether human error is acceptable or unacceptable. So as to answer this question the author points out the difference between old fashioned and modern safety philosophies.</p> Dudás Zoltán Copyright (c) 2021 Dudás Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4691 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 A hazai légi kutatás-mentés átalakulása a H145M helikopter hadrendbe állításával https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/2109 <p>A Magyar Honvédség fegyvernemei a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően újabb és újabb fegyverzettechnikai eszközökkel gazdagodtak és majd gazdagodnak a jövőben. A fejlesztés egyik fő iránya a forgószárnyas képességek fokozására koncentrál. A hadrendbe állított H145M helikopterekkel a honvédségnél új képességek jelennek meg, amelyek közül az egyik legfontosabb az, hogy országos szinten megnövelt képességű kutató-mentő szolgáltatás lesz biztosítható. Ehhez azonban részletekbe menően kell foglalkozni a képesség-összetevők formálásával. Jelen tanulmányomban ezeket a feladatokat elemzem.</p> Bali Tamás Copyright (c) 2021 Bali Tamás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/2109 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Az atomerőművek drónokkal szembeni védettsége https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5317 <p>Akár az atomerőművek, akár a pilóta nélküli légijármű-rendszerek, a 21. században mindenki által ismert és megosztó fogalmak. Bármilyen kritika megfogalmazható e két technikai, technológiai vívmány mellett és/vagy akár ellene is, de be kell látni azt, hogy csak annak van létjogosultsága, és az fejlődik minden gáncsolási kísérlet ellenére, amire szükség vagy még inkább, amire kereslet van. Az alábbi publikációban a szerzők azt mutatják be, hogy egy speciális területen, mint az atomipar, az atomerőművek fizikai védettsége milyen kapcsolatot mutathat a korunk dinamikusan fejlődő légi eszközével, a pilóta nélküli légi járművekkel. A cikkből az olvasó megismerheti az atomerőművek néhány biztonsági jellemzőjét, a felépítésből adódó sebezhetőségét, valamint a drónokkal szembeni védekezés szükségességét és megoldhatóságát.</p> Major Gábor, Tamás Miklós Copyright (c) 2021 Major Gábor, Tamás Miklós https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5317 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 A hazai pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos szabályozás összehasonlítása a többi uniós tagállam gyakorlatával https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5313 <p>A pilóta nélküli légijármű-rendszerek használatában jelentős változást hozott a 2020. december 31. napján hatályba lépett EU-s végrehajtási rendelet, amely alapjaiban határozza meg az ilyen eszközökkel való repülési műveletek végrehajtásának módját. A végrehajtási rendelet keretrendszert biztosít a tagállamok számára, és rögzíti az alapelveket. Bár végrehajtási rendeletről van szó, amely teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, bizonyos területeken az egyes tagállamok ettől eltérhetnek, és szigorúbb feltételeket határozhatnak meg. Cikkünkben összefoglalóan bemutatjuk, hogy az egyes EU-s tagállamokban a keretrendszertől hogyan tér el a szabályozás.e.</p> Sándor Zsolt, Pusztai Máté Copyright (c) 2021 Sándor Zsolt, Pusztai Máté https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5313 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Légi járművek közelségi és figyelmeztető rendszerei https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5398 <p>A cikkben a szerzők ismertetik a repülőgépek közelségi és figyelmeztető rendszereivel kapcsolatos kutatási tevékenységüket. Rövid bevezetést követően, a szerzők bemutatják a különféle figyelmeztetéseket és azok szintjeit, továbbá röviden prezentálják a Master Warning/Caution lámpajelzést, a hajtóművek, illetve a fedélzeti rendszerek adatkijelzését integráló és személyzetfigyelmeztető, valamint a központi elektronikus repülőgépállapot-figyelő rendszert. Célunk nemcsak egy átfogó, könnyen megérthető összefoglaló elkészítése, hanem a modern kori repülésben megtalálható figyelmeztető rendszerek részletekbe menő bemutatása. Ebből kifolyólag az átesés veszélyére figyelmeztető, a határsebesség-túllépésre figyelmeztető, a magasságfigyelmeztető, a veszélyes földmegközelítést jelző, a fedélzeti összeütközés-elkerülő, valamint a le- és felszállópálya tanácsadó rendszer működésének, felépítésének, hang- és vizuális jelzéseinek szemléltetése.</p> Békési Bertold, Sári János Copyright (c) 2021 Békési Bertold, Sári János https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5398 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Nagynyomású földgáz mint tüzelőanyag a forgószárnyas repülőgépek világában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5263 <p>A mai világban a társadalom szemlélet- és értékrendváltozása miatt egyre inkább előtérbe kerül a környezetvédelem és a fenntarthatóság a repülés területén is. Ennek egyik lehetosége a CNG hajtásrendszer fejlesztése. A CNG egy olyan metán-etán elegy, amellyel elérhető 15%-kal kevesebb COx, 80%-kal kevesebb NOx és 90%-kal kevesebb HC-kibocsátás és korommentesség. A munkánkban forgószárnyas repülőgépeket vizsgáltam meg, CNG-s hajtásút a benzines esettel szemben. Átépítés esetén az egyik legfobb szempont, a hatásfok mellett az elérhető maximális hatótávolság alakulása. Forgószárnyas esetben akár a jelenlegi hatótávolság 70%-át is elérheti, 5 kg tömegnövekedéssel, a jelenlegi maximális felszállótömeget 64%-on tartva. Az átépítés<br />költsége közúti közlekedésből vett példa alapján, a karbantartási költségek közel állandósága mellett a kisebb forgószárnyas gépek esetében a megtérülés nagyságrendileg 5400 km-re tehető. A CNG-hajtású kis méretű helikopterek esetében az oktatás és a rövid távú repülés válhat úttörővé a városi közlekedésben.</p> Gábor Armand Dávid, Sziroczák Dávid Copyright (c) 2021 Gábor Armand Dávid, Sziroczák Dávid https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5263 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 A kriogenika felhasználhatósága a modern repülésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5338 <p>A cikkben a szerzők ismertetik a kriogén rendszerekkel kapcsolatos kutatási tevékenységüket. A bevezetést, valamint a kriogenika rövid történetét követően bemutatjuk a repülésben alkalmazott kriogén gázokat, elemezve a folyékony hidrogén használatát. Egy példán keresztül olyan számítógépes szoftver használatát mutatjuk be, amely a valósághoz hűen képes a közegek áramlásának fizikai-matematikai modellezésére. Célunk egy átfogó, könnyen megérthető összefoglaló elkészítése a modernkori repülés alternatívájáról.</p> Békési Bertold, Sári János Copyright (c) 2021 Békési Bertold, Sári János https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5338 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Drónok és hagyományos légi járművek közös légtérben történő alkalmazásának repülésbiztonsági kockázatai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5394 <p class="RTKRezume">Napjainkban egyre növekvő igény jelentkezik pilóta nélküli légi járművek, közismertebb nevükön drónok használatára úgy az állami, mint a polgári célú felhasználásban. Szinte az összes iparágban megjelennek, jelezve ezzel a felhasználásukban rejlő potenciál kiaknázatlan lehetőségeit. Egyértelmű térnyerésük azonban nemcsak új lehetőségeket teremt, hanem komoly veszélyforrás is a nem megfelelő, szabálytalan alkalmazásuk. A cikkben a drónok felhasználásával együtt járó – elsősorban – negatív tényezőket kívánjuk bemutatni és elemezni. Választ keresünk arra, hogy tényleg valós fenyegetést jelentenek-e, illetve milyen kimenetele lehet annak, ha egy drón veszélyesen megközelít egy másik légi járművet, legrosszabb esetben ütközik vele. Vizsgáljuk ezenkívül, hogy milyen módon lehet a veszélyes megközelítéseket és azok végeredményét, az ütközéseket elkerülni, hogy a repülésbiztonság elfogadható szinten maradhasson.</p> Gajdács László, Palik Mátyás, Dudás Zoltán Copyright (c) 2021 Gajdács László, Palik Mátyás, Dudás Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5394 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 A pilóta nélküli légi járművek (UAV) evolúciója https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5360 <p>A címben szereplő légi eszköz kétségkívül a repülés egyik legdinamikusabban fejlődő területét képviseli, és potenciálisan az új repülési technológiák, eljárások, valamint az általuk megoldható feladatrendszerek és megoldási taktikák hírnökei. Csak az utóbbi néhány évben kerültek elő ezek a légi robotok az árnyékok közül, de valójában már évtizedek óta sikerrel használják őket. Belátható, hogy ezek a „szárnybontogatás” évei, mivel a teljes képességrepertoár megjóslására jelenleg nincs tudós ember e Földön. Az alábbi publikációban a szerzők bemutatják, hogy a dinamikusan fejlődő pilóta nélküli légi járművek megjelenése, fontosságuk, megítélésük, jelentőségük és a betöltött szerepük a civil, illetve a katonai környezetben milyen fordulatot vehet, a fejlődésük exponenciális pályája mennyiben leng ki, és tartható-e ez a növekedési ütem? A cikkből az olvasó megismerheti, hogy az egyre messzebbre, magasabbra törő és mindezt egyre gyorsabban megvalósító légi robotok, amelyek mindeközben saját tömegük sokszorosát szállítva teszik a dolgukat, milyen energiaforrásból fedezhetik a szükséges meghajtó erőt.</p> Major Gábor, Csóré Attila Copyright (c) 2021 Major Gábor, Csóré Attila https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5360 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200